Lover

Lovene regulerer organisasjonens funksjon. Hvem som kan være medlem, hvem som har stemmerett og hvem som er valgbar. Videre regulerer lovene hvilke organer som er nødvendig for å fungere som en rasjonell organisasjon og hvor de ulike beslutningene fattes i organisasjonen.

Saksbehandlingsregler ved overtredelse av Norsk regler og etiske retningslinjer