Norsk takst: Tilbyr kompetanse og støtte til energieffektivisering

Norsk takst: Tilbyr kompetanse og støtte til energieffektivisering

– leverte innspill til regjeringen

Norsk takst er en av 35 organisasjoner som har levert innspill til regjeringens handlingsplan for energieffektivisering. I innspillet støtter Norsk takst forslaget til LO og NHO om et mål om at energibruk i bygg maksimalt skal utgjøre 69 TWh i 2030.

Norsk takst – innspill til regjeringens handlingsplan for energieffektivisering

– Energieffektivisering er en av de viktigste tiltakene vi kan gjøre for å redusere klimagassutslippene fra bygg, sier Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst. – Dette er et mål som er både realistisk og ambisiøst, og som vil bidra til å sikre en mer bærekraftig og fornybar energibruk i Norge.

Norsk takst er en bransjeorganisasjon for takstforetak. Takstingeniører er eksperter på energieffektivisering i bygg, og har en viktig rolle i å bidra til at målene om energieffektivisering nås.

– Vi er klare til å bidra til å nå dette målet, sier Helgesen. – Vi vil jobbe for å øke kunnskapen om energieffektivisering blant både forbrukere og næringsliv, og vi vil støtte opp om tiltak som gjør det lettere å gjennomføre energieffektiviseringstiltak.

I tillegg til LO og NHO, støttes innspillet av en rekke andre miljø-, forbruker-, arbeidstaker- og bransjeorganisasjoner.

– Vi er glade for at det er bred enighet om at energieffektivisering i bygg er en viktig prioritet, sier Helgesen. – Vi håper at regjeringen vil ta disse innspillene til seg når de legger frem handlingsplanen.

Norsk takst ser frem til et godt samarbeid med Olje- og Energidepartementet og NVE når planen er lagt frem, og til å være konstruktive bidragsytere når tiltak skal iverksettes.

Åpner for ny diskusjon om kompetansekrav

Åpner for ny diskusjon om kompetansekrav

Samstemt tilfredshet med virkningene av nye lovregler, og politisk åpning for vurdering av kompetansekrav for takstingeniører, da trygg bolighandel ble debattert under «Arendalsuka».

Ja, vi har fått en tryggere bolighandel, og alt tyder på at endringene i avhendingsloven virker etter hensikten. Det var konklusjonen fra et nokså samstemt panel, da Norsk takst og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) onsdag inviterte til debattmøte under den politiske festivalen «Arendalsuka».

Hovedtemaet for debatten var hvorvidt lovendringene som trådte i kraft fra 2022 har gitt forbrukerne bedre vern og virket konfliktdempende, slik intensjonen var.

Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseierne, svarte et tydelig ja til at tryggheten i boligomsetningen synes å ha økt, og fortalte at tilbakemeldingene fra egne medlemmer var gode.  Turid Grotmoll, administrerende direktør i Fremtind Forsikring, sa at hennes selskap ikke engang ville gått inn i markedet for eierskifteforsikring hvis reformen ikke hadde kommet.

Ikke aktuelt å reversere

Også politikerne uttrykte stor tilfredshet.

– Det fremstår veldig riktig slik det er gjort, sa Helge André Njåstad, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet.

Siri Gåsemyr Staalesen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, mente alt tyder på at lovendringene virker etter hensikten.

– Selv om vår posisjon opprinnelig var en annen, er dette en lov vi ikke ville reversere i regjering, sa hun.

Adm. direktør Daniel Ø. Helgesen

Vil diskutere kompetansekrav
Det er fortsatt rom for forbedringer, og særlig behovet for kompetansekrav ble tatt opp som viktig. At slike krav ikke finnes utgjør en risiko, ved at useriøse aktører fortsatt kan operere. Kompetansekrav vil styrke forbrukerbeskyttelsen og bidra til rekruttering av flere velkvalifiserte takstingeniører, fremholdt Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst.

Carl O. Geving, administrerende direktør i NEF, la til at slik regulering også langt på vei ville bidra til å sikre takstingeniørenes reelle uavhengighet. Også Tore Strandbakken, viseadministrerende direktør, HELP Forsikring, og Turid Grotmoll i Fremtind tok til orde for en slik regulering.

Fra politisk hold åpnet FrPs Helge André Njåstad for å vurdere justeringer som sikrer dokumentert kompetanse og uavhengighet, og Arbeiderpartiets Siri Gåsemyr Staalesen gikk enda lenger:

– Jeg er villig til å ta et ansvar ved å løfte diskusjonen om kompetansekrav, sa hun.

Har kartlagt erfaringer

Som bakteppe for debatten presenterte Daniel Ø. Helgesen i Norsk takst og Carl O. Geving i NEF en situasjonsrapport om boligenes tilstand og trygghet i handelen halvannet år etter at endringene i avhendingsloven trådte i kraft. Beskrivelsene bygget på informasjonsinnhenting fra takstingeniører og meglere samt dataanalyse fra tilstandsrapporter og reklamasjoner.

Både eiendomsmeglere og takstingeniører mener handelen er blitt tryggere med de nye reglene, og har registrert økt oppmerksomhet om boligenes tilstand. Bruken av de nye tilstandsrapportene medfører dessuten at det oppdages flere kritiske feil og skader enn tidligere.

Det avdekkes flest alvorlige tilstandsgrader i våtrom og kjøkken. Utbedringsbehovene i våtrom er de mest kostbare. Forekomsten av alvorlige feil synes å være noe høyere i eneboliger, tomannsboliger og rekkehus enn i leiligheter. Hulltaking avdekker mange feil som eller ville vært skjult, og samlet sett er informasjonen i tilstandsrapportene egnet til å begrense forekomsten av alvorlige konflikter.

Færre alvorlige reklamasjoner

Datagjennomgangen fra reklamasjoner til forsikringsselskapene viser at en stor andel spørsmål avklares raskt, at svært mange henvendelser er i kategorien bagatellmessige, altså under egenandelen på 10000 kroner og at bedre informasjon fra selgere har redusert antall alvorlige konflikter.

NEF og Norsk takst mener resultatene viser at dokumentasjon har blitt viktigere for alle parter, at selgerne anstrenger seg mer for å innfri opplysningsplikten, at forskriftskravene til tilstandsrapportene virker skjerpende på takstingeniører og at kravene til opplysninger virker skjerpende på eiendomsmeglere. Hele salgsprosessen har dermed blitt mer transparent. Domstolsadministrasjonen har foreløpig ikke statistikk på saker etter endringene i avhendingsloven, men det registreres et svært lite antall stevninger og lav grad av konflikteskalering etter endringene.

Kontakt Daniel Ø. Helgesen, adm. direktør i Norsk takst, daniel@norsktakst.no, +47 952 43 809

Nettkurs i rapportskriving - NEAK

Nettkurs i rapportskriving

Ekstremvær – takstingeniører står klar

Ekstremvær – takstingeniører står klar

Ekstremværet Hans er over oss, og i utsatte områder vil mange kunne oppleve at eiendommene deres får naturskader som følge av flom, storm og jord- og sørpeskred i dagene fremover. Skadetakstingeniører i Norsk takst står derfor nå i beredskap for å hjelpe de som blir utsatt for uværet.

Dersom du skulle oppleve å få en skade på for eksempel boligen eller hytten din, be forsikringsselskapet om å sende en takstingeniør som har høy kompetanse, er uavhengig og objektiv. Be om en takstingeniør organisert i Norsk takst.

Husk, får du besøk av en takstingeniør som er medlem i Norsk takst, så kan du være sikker på at alt er som det skal når det gjelder kompetanse, uavhengighet og objektivitet.

Få varsel og sjekk om din eiendom er i faresonen

Norges vassdrags- og energidirektorat har i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt, tjenesten varsom.no. Her kan du oppdatere deg om blant annet flom- og skredfare, og samtidige registrere deg for å motta varsler på e-post eller sms.

Hva er en naturskade?
Naturskade i lovens forstand er skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Norsk taksts beste tips før skaden har skjedd og når uhellet er ute:

Slik forebygger du skader:

 • Sikre dine verdisaker og løse gjenstander. Rydd uteområder. Du har plikt til å gjøre det du kan for å begrense skadene.
 • Åpne takrenner avløpsrør og sluk. Sørg for at vannet får fritt leide og at avløp er åpne.
 • Lukk alle vinduer og dører godt. Vurder om du trenger å tette ekstra.
 • Rydd verdifulle gjenstander opp fra kjelleren.
 • Sørg for at ting ikke står på gulvet. Få det opp i høyden, gjerne i plastbokser.
 • Ved akutt behov for hjelp – ta kontakt med kommunen.

Når skaden har skjedd:

 • Tørk og tøm ut mest mulig vann.
 • Skru av sikringen for eventuelle etasje som blir oversvømt
 • Fjern vinduer eller lukk dem opp i områder der vannet har kommet inn. La innvendige dører stå åpne.
 • Riv ut gulvbelegg og tepper.
 • Sett opp vifter for å forsterke luftsirkulasjonen.
 • Rydd vekk slam og rengjør.
 • Varmtvannsbereder/elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker.
 • Informer ditt forsikringsselskap raskt. Ta gjerne bilder av skader.
 • Som eier har du et ansvar for å sikre eiendeler og bygningsmasser mot større skade.

Skjerpet bevissthet blant boligselgerne

Skjerpet bevissthet blant boligselgerne

De nye reglene for boligomsetning har gjort selgerne mer ansvarsbevisste enn tidligere, ifølge en undersøkelse blant landets takstingeniører. Men det er én ting de gjerne kunne lagt mer arbeid i.

I en undersøkelse blant takstingeniørene i bransjeorganisasjonen Norsk takst oppgir 55 prosent at de nå møter mer forberedte selgere når det kommer til fremleggelse av informasjon og dokumentasjon enn før de nye bestemmelsene trådte i kraft.

Kun fire prosent mener at selgerne er dårligere forberedt. De øvrige oppgir at de ikke merker noen forskjell eller at de ikke vet.

Samtidig opplever seks av ti takstingeniører at selgerne nå har flere spørsmål knyttet til tilstandsrapporten og sitt eget ansvar.

– Vi ser en gjennomgående bevisstgjøring, og at selgerne helt klart har forstått at deres eget ansvar for korrekt og uttømmende boliginformasjon har økt. Resultatet blir en mer opplyst handel, til fordel for alle parter, sier Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst.

SER ENDRET ADFERD

Nye omsetningsregler har gjort boligselgerne mer bevisste når det gjelder eget informasjonsansvar, viser en ny undersøkelse blant landets takstingeniører.

Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst, telefon 952 43 809

Gir økt trygghet
Fra 2022 ble det gjort endringer i avhendingsloven, som regulerer kjøp og salg av boliger. Selger kan ikke lenger ta forbehold om at boligen «selges som den er», men må dokumentere tilstanden. Kjøper kan dermed heller ikke klage på forhold det er opplyst om i takstrapport eller salgsoppgave.

– Lovendringen har medført at det nå bestilles grundigere tilstandsrapporter enn det som var vanlig før. I vår undersøkelse svarer 83 prosent av takstingeniørene at de mener dette bidrar til økt trygghet i boligomsetningen, helt i tråd med hensikten bak reformen, sier Helgesen.

Det er også blitt vanligere at selgerne gjør utbedringer i boligen før den endelige rapporten ferdigstilles, viser undersøkelsen. Godt over halvparten av takstingeniørene opplever at dette skjer oftere enn før.

Rydding og klargjøring

Men på ett punkt har boligeierne fortsatt et betydelig forbedringspotensial, viser undersøkelsen.

– Åtte av ti takstingeniører opplever ofte eller svært ofte at boligen ikke er tilstrekkelig ryddet og klargjort for befaring. Litt mer egeninnsats i forkant vil kunne gjøre gjennomgangen enklere og mer effektiv, sier Daniel Ø. Helgesen.

Norsk takst representerer 900 medlemsforetak og har ansvar for sertifiseringen av rundt 1500 takstingeniører. Medlemmene utfører om lag 200 000 takstoppdrag årlig. I tillegg til bolig er fagområdene næring, skade, landbruk, el-takst samt teknologi- og spesialområder.

Ser stort behov for rådgivning på solenergi

Ser stort behov for rådgivning på solenergi

Takstbransjen bygger målbevisst opp kompetanse på områdene energi og bærekraft. Blant annet etableres det nå en bred kunnskapsbase knyttet til innfasing av solkraft.

– Kravene til energieffektivisering blir stadig høyere, og medfører et økende behov for faglig veiledning. Der vil vi ta en posisjon, som naturlig rådgiver både for eiere av boliger, næringseiendom og offentlige institusjonsbygg, sier Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst.

Nylig fikk bransjeorganisasjonen ferdigstilt et omfattende fagdokument som gjennomgår en rekke sider ved søknadsplikten og de tekniske kravene som må oppfylles når solcellepanel skal monteres på byggverk. På dette området antas det at etterspørselen etter kvalifisert rådgivning vil øke raskt.

– Solkraft har mange fordeler, og vokser hurtig som energikilde. I mange tilfeller er dessuten implementeringen forholdsvis enkel, men forutsetter god planlegging og oppfyllelse av en del tekniske og formelle krav. Takstingeniørene blir en ressurs å lene seg mot i så måte, sier Helgesen.

Mange krav skal oppfylles

Solceller konverterer energien i solstråler til elektrisitet. Et solcellepanel er satt sammen av flere solceller. Flere paneler som er koblet sammen utgjør et solcelleanlegg, som kan benyttes direkte på bygg, i større solcelleparker for elektrisitetsproduksjon eller som strømkilde der det ikke er kraftnett.

– Det mest vanlige er montering på hustak, noe som forutsetter dokumentasjon for at taket er dimensjonert for de lastene solcellene påfører. Solcelleanlegg på byggverk kan dessuten bli å anse som fasadeendring, som krever søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven, påpeker Helgesen.

Også solcelleanleggets eventuelle sammenkobling med bygningens varmeanlegg kan innebære at det utløses krav i henhold til plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.

Behov for ekspertise

Krav om søknad og tillatelse vil være det vanligste utgangspunktet ved montering av solcelleanlegg på bygg. Ved fasadeendring inntrer også en varslingsplikt overfor naboer. Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som forutsetter nødvendig sluttdokumentasjon.

Samtidig er det slik at solcelleanlegg som ikke er i strid med bestemmelser gitt i loven eller kommunale planer og planvedtak, i en del tilfeller kan bygges uten å søke kommunen om tillatelse.

–Dette illustrerer viktigheten av at det gjøres solide faglige og formelle vurderinger i hver enkelt sak. Derfor tror vi etterspørselen etter råd og veiledning fra våre spesialister blir betydelig de nærmeste årene, og nå ruster vi oss for det, sier Daniel Ø. Helgesen i Norsk takst.

Seriøs håndverker eller seriøse problemer?

Seriøs håndverker eller seriøse problemer?

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.

Hjelpen finnes i Tettpå-veilederen, som nå skal bli bedre kjent. Veilederen viser blant annet hva forbrukerne bør sjekke hos håndverksbedrifter, hvor og hvordan du sjekker åpne næringslivsdata, fordelene ved å bruke seriøs arbeidskraft og hvilke plikter og rettigheter du har som byggherre.

Veileder

Tettpå-veilederen ser du på skatteetaten.no/tettpa/veileder


Viktigere enn noen gang
– Å velge håndverkere er veldig viktig for å sikre verdiene som ligger i en bolig. Erfarne og faglærte håndverkere bidrar til at jobben blir gjort skikkelig. Endringer i avhendingsloven som kom tidligere i år, gjør at boligeier må kunne dokumentere alt arbeid som er gjort på boligen den dagen boligen skal selges.

Adm. direktør i Norsk takst – bransjeorganisasjonen for landets takstforetak

Taksten på boligen kan også øke hvis du kan dokumentere at arbeidet på boligen er utført av seriøse fagfolk, sier Daniel Ø. Helgesen i bransjeorganisasjonen Norsk takst.  Et godt tips er at du lagrer dokumentasjonen på utførte arbeider i boligmappa.no, så kan du enkelt hente frem dokumentasjonen senere. Mange seriøse håndverkere bruker allerede Boligmappa, og tjenesten er dessuten kostnadsfri for forbrukere.

Norsk takst deltar i samarbeidet «Tettpå» som er et tiltak mot arbeidslivskriminalitet

Fordeler for alle
Å velge seriøse håndverkere har mange fordeler for forbruker:

 • du får jobben skikkelig gjort
 • du sikrer deg reklamasjonsrett
 • det øker eiendommens verdi den dagen du skal selge
 • du får enklere lån med sikkerhet i eiendom ‘
 • du stiller med sterkere kort på hånden i forhandlinger om rentebetingelser på lån
 • du stiller sterkere i forsikringsoppgjør
 • du unngår medansvar for skatter og avgifter
 • du reduserer faren for forsinkelser i byggeprosjektet

Følger du tipsene i Tettpå-veilederen oppnår du dessuten trygghet i hele “boligkjeden”; byggesaker, låneopptak, taksering, bolighandel, reklamasjonssaker og forsikringsoppgjør.

Når du handler seriøs arbeidskraft oppnår du ikke bare en rekke personlige fordeler, men du bidrar samtidig til et sunt og bærekraftig arbeidsliv med “fair play” og gode arbeidsvilkår.

– Gjennom Tettpå påvirker og dyktiggjør vi forbrukerne til å ta informerte valg når de skal hyre håndverker. Det er viktig at du vet hvem du handler med, hvem som utfører jobben og hvem du betaler til. Forbrukeren har en viktig rolle i kampen mot arbeidslivskriminalitet. For enkelt sagt er det slik: ingen etterspørsel, intet svart arbeid, sier Erik Nilsen, avdelingsdirektør i Skatteetaten.

Tettpå – samarbeid mot arbeidslivskriminalitet
Tettpå er et tiltak mot arbeidslivskriminalitet på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen, eiendomsmeglerbransjen, finansnæringen og forbrukernes interesseorganisasjoner. Tettpå er forankret i Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Les mer på skatteetaten.no/tettpa 

Får mange spørsmål fra hyttekjøpere

Får mange spørsmål fra hyttekjøpere

Hyttekjøpere bør sette seg godt inn i hva eierskapet medfører av kostnader og vedlikehold, råder eksperter på taksering av fritidseiendom. En god start er å lese tilstandsrapporten grundig.

Fra 2022 ble det gjort endringer i avhendingsloven, som regulerer kjøp og salg av boliger. Hensikten var å gjøre handelen tryggere og redusere antall konflikter.

– Loven gjelder også ved omsetning av fritidsboliger. En selger kan ikke lenger ta forbehold om at hytta selges som den er. Det gir bedre forutsigbarhet også i denne delen av eiendomsmarkedet, sier Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst.

– Loven gjelder også ved omsetning av fritidsboliger. En selger kan ikke lenger ta forbehold om at hytta selges som den er. Det gir bedre forutsigbarhet også i denne delen av eiendomsmarkedet, sier Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst.

Lurt å ha en kjøpsplan
På den annen side er muligheten til å klage på feil og mangler begrenset, hvis disse er avdekket og beskrevet i salgsinformasjonen. For kjøper er det derfor viktig å sette seg nøye inn i denne.

– Det er lurt å ha en kjøpsplan som omfatter ønsket standard, antatt kapasitet til egeninnsats og beregning av løpende kostnader, sier Gudbrand Sælid, daglig leder i Takstkontoret Valdres AS.
Firmaet tilbyr eiendomstaksering og teknisk rådgivning innen bolig og fritidsbolig på Østlandet med base i Valdres, og er tilknyttet bransjeorganisasjonen Norsk takst. Tilstandsvurdering av hytter utgjør en betydelig del av oppdragsmengden.

Viktig kjøpsinformasjon
– Tilstanden må dokumenteres. Det innebærer at tilstandsrapporten gir oversikt over eventuelle avvik, antatte kostnader til utbedring og bygningstekniske beskrivelser som kan være av betydning for driftsøkonomiske beregninger.

For eksempel kan vedlikeholdsplaner og energiklassifisering bli ganske ulike for tømmerhytter og bindingsverksbygg, påpeker takstingeniøren. Hvor gammel hytta er vil normalt også gi god energiøkonomisk pekepinn, ettersom byggemåte og isolasjon har endret seg med årene.

– Vi merker at mange interessenter gjør grundige vurderinger, og en god del tar kontakt for å få utdypet forhold som er beskrevet i rapportene.

Blir tatt godt vare på
Til tross for strømkrise og at en del eiere har benyttet hyttene mindre enn normalt, er inntrykket at fritidsboligene til fjells generelt sett blir godt passet på, mener Gudbrand Sælid.

Hvis man ikke sørger for å ha noen plussgrader i hytta kan resultatet raskt bli frosne rør og vannskader, påpeker han. Nedkjøling kan også føre til feilmelding på elektrisk utstyr. Utvendig kan manglende snørydding av taket gi bygningsskade.

– Vi har heldigvis sett svært lite av slike ting også denne vinteren. De aller fleste tar vare på hytta, og ved et salg overlater de den til ny eier i bra stand.

Eiendomsbransjen må ta store grep på kort tid

Eiendomsbransjen må ta store grep på kort tid

Nye EU-krav til energisparing i bygg får store konsekvenser også her i landet. Temaet blir sentralt på Norsk taksts næringskonferanse denne våren.

14. mars vedtok EU et nytt direktiv om bygningsenergi. Kravene skjerpes, og konsekvensene blir betydelige også for boliger og næringseiendom i Norge. Det ligger an til at alle boliger må opp til energimerke E innen 2030 og D innen 2033. I 2050 skal alle bygg ha nullutslipp. For nye bygg gjelder dette allerede fra 2030.

Daniel Ø. Helgesen, adm. direktør i Norsk takst

– Dette er svært ambisiøst og forpliktende. Reglene vil trolig få effekt i markedet for næringsbygg ganske raskt. Eiendomsbransjen gjør lurt i å starte tilpasningen med det samme, for ikke å tape i konkurransen om gode leietakere, sier Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst.

Kravene innebærer betydelige utfordringer for en stor andel av næringsbyggene. Mange må gjøre snarlige vurderinger av tilstanden på for eksempel isolering, vinduer, ventilasjon og belysning, og kartlegge behov for oppgradering, mener Helgesen.

– Ofte trengs også en kritisk gjennomgang av energisystemet, for om mulig å velge energikilder som bringer bygget nærmere målene.

Det nye EU-direktivet blir et sentralt tema på Norsk taksts næringskonferanse, som arrangeres på Gardermoen 24. og 25. mai. Her deltar blant andre Michael McBrien fra TEGOVA (The European Group of Valuers’ Associations) i Brüssel, for å informere nærmere det nylig vedtatte regelverket.

Innovasjon og omstillingsevne er viktige suksesskriterier for eiendomsbransjen. Av to grunner vil den trolig raskt rette kursen inn mot de nye kravene, tror Daniel Ø. Helgesen.

– For det første fordi tiden frem til ikrafttredelse er knapp. For det andre fordi det vil være forretningsmessig smart. I kontormarkedet vil ikke gode leietakere akseptere dårlige bygg, og slike mekanismer vil slå inn svært hurtig.

Helgesen mener endringene vil sette premisser ikke bare for de som eier og drifter eiendom, men for tilliggende bransjer som byggenæringen, leverandører og håndverksbedrifter.

– Dette skiftet berører en hel næringssektor, og det starter nå. Reglene vil medføre stort behov rådgivning, ikke minst knyttet til hvilke tiltak som gir best lønnsomhet og effekt. I Norsk takst klargjør vi oss for denne rådgiverrollen.

Klima, bærekraft og energi er nå et eget kompetanseområde, og implementeres i bransjeorganisasjonens tilbud for etterutdanning og sertifisering av takstspesialister.