Drøftet uavhengighet med politisk ledelse

Norsk takst, Huseierne og Forbrukerrådet har gitt klar beskjed til regjeringsapparatet: Det må komme tydeligere regler for hva det innebærer at en bygningssakkyndig skal være uavhengig.

De tre organisasjonene var nylig invitert til møte i Kommunal- og distriktsdepartementet. I samtalen med statssekretær Nancy Porsanger Anti pekte de på at en nylig uttalelse om uavhengighet fra departementets side ikke hadde vært klar nok, og at det er behov for rask oppfølging.

– Helt konkret fremholdt vi at regelverkverket må utelukke at en bygningssakkyndig samtidig kan være ansatt i et forsikringsselskap. En slik tilknytning svekker rapportenes troverdighet og tilliten til bransjen, sier administrerende direktør Daniel Ø. Helgesen i Norsk takst.

Også Carsten Pihl, leder for politikk, samfunnskontakt og bærekraft i Huseierne, og Olav Kasland, fagdirektør i Forbrukerrådet, stilte seg bak ønsket om strenge og tydelige krav til uavhengighet.

Må hindre forsikringskobling

Nå mener de departementet må gi tydeligere veiledning om innholdet i uavhengighetskravet i Forskrift til avhendingslova, eventuelt at dette kravet strammes til, slik at det reelt sett hindrer koblingen mellom å opptre som bygningssakkyndig og å være ansatt i et forsikringsselskap.

Statssekretæren fikk også en påminnelse om at organisasjonene mener det må stilles formelle kompetansekrav til bygningssakkyndige takstingeniører som skal utarbeide tilstandsrapporter.

Bakgrunnen for møtet var at departementet tidligere i vår avga en såkalt tolkningsuttalelse, basert på spørsmål innmeldt av et medlem i Norsk takst.  Takstingeniøren ba om tydeliggjøring av hva kravene til uavhengighet innebærer, og om en bygningssakkyndig kan være ansatt i et forsikringsselskap.

Departementet mente det avgjørende er at den bygningssakkyndige vurderer tilstanden uavhengig av partene i boligsalget, men at det er opp til vedkommende selv å sikre dette. Når det gjelder eventuelle bindinger mellom bygningssakkyndige og selskaper som tilbyr boligforsikring, var konklusjonen at dette ikke i seg selv medfører økt risiko for «sminking» av rapporten.

Åpner for politisk oppfølging

– Svaret fra departementet var oppsiktsvekkende og etter vårt syn feil. Det var uforståelig at man ikke så det problematiske i at en bygningssakkyndig skulle kunne være ansatt i et selskap som tilbyr eierskifteforsikring og senere skal forsvare en av partenes krav mot den andre, sier Helgesen.

Han mener dette strider mot prinsippet om uavhengighet, og den betrodde rådgiverrollen bygningssakkyndige skal kunne ha i møte med både selger og kjøper.

Etter møtet med politisk ledelse forventer Norsk Takst, Huseierne og Forbrukerrådet nå at departementet bidrar til en snarlig nyansering som tolker kravene til uavhengighet mer i tråd med de intensjoner som ble fremhevet i arbeidet med ny avhendingslov.

– Hvis dette ikke gir tilfredsstillende avklaringer, vil vi meget raskt etterspørre en politisk oppfølging i Stortinget, med utgangspunkt i at den nye tolkningen ikke harmonerer med lovgivers uttrykte holdninger og intensjoner, sier Daniel Ø. Helgesen.