Vil ha tydeligere rammer for energieffektivisering

Vil ha tydeligere rammer for energieffektivisering

Det er bra at vi har fått en handlingsplan for energieffektivisering, men den er ikke tydelig nok, mener bransjeorganisasjonen Norsk takst.

5. oktober ble regjeringens handlingsplan for energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi lagt frem. Byggsektoren vies bred plass i planen, og det listes opp en rekke tiltak for å få energibruken ned i næringsbygg og boliger.

– Det er mange gode momenter som løftes frem, men tiltakene er ikke tilstrekkelig konkrete og forpliktende, sier Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst.

Han mener planen bør styrkes, særlig når det gjelder konkrete mål, virkemidler og finansiering. Samtidig peker han på behovet for at alle boligtyper gis tilstrekkelig oppmerksomhet.

Flest småhus i Norge

– Det er viktig at ikke småhus blir oversett. De utgjør en betydelig del av boligmassen i Norge, og det er derfor avgjørende at de inkluderes i nasjonale tiltak for en mer bærekraftig fremtid, sier Helgesen.

Han peker på at småhusene utgjør flertallet av boliger i Norge, og at temaet energieffektivisering er like aktuelt for disse som for flerbolighus, sameier og borettslag.

– Generelt er det viktig at boligeiere får så konkrete mål som mulig å forholde seg til, og at målene følges opp med støtteordninger og konkrete og praktiske råd om hva som bør og må gjøres i tiden fremover. Skal arbeidet med energieffektivisering også nå ut til småhuseierne er dessverre Enovas ekstrabevilgning på 180 millioner langt fra nok til å utgjøre en reell forskjell, sier Helgesen.

Behov for rådgivning

Gjennomføringen av nødvendige endringer vil kreve både tid, penger og et effektivt virkemiddelapparat. Det vil også bli et økende behov for gode og individuelt tilpassede råd, påpeker Helgesen.

I den fasen vi går inn i, må forbrukerne kunne støtte seg på uavhengige og kompetente energirådgivere, mener han.

– Enova sender positive signaler om kursing av energirådgivere mot forbrukermarkedet, men det bør samtidig følge med klare krav til kompetanse og uavhengighet.  I takstbransjen forbereder vi oss på å kunne stå klare til å dekke dette behovet, både for forbrukere og profesjonelle aktører i byggsektoren.

Kontakt: Daniel Ø. Helgesen, adm. direktør i Norsk takst, +47 952 43 809, daniel@norsktakst.no

Norsk takst: Tilbyr kompetanse og støtte til energieffektivisering

Norsk takst: Tilbyr kompetanse og støtte til energieffektivisering

– leverte innspill til regjeringen

Norsk takst er en av 35 organisasjoner som har levert innspill til regjeringens handlingsplan for energieffektivisering. I innspillet støtter Norsk takst forslaget til LO og NHO om et mål om at energibruk i bygg maksimalt skal utgjøre 69 TWh i 2030.

Norsk takst – innspill til regjeringens handlingsplan for energieffektivisering

– Energieffektivisering er en av de viktigste tiltakene vi kan gjøre for å redusere klimagassutslippene fra bygg, sier Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst. – Dette er et mål som er både realistisk og ambisiøst, og som vil bidra til å sikre en mer bærekraftig og fornybar energibruk i Norge.

Norsk takst er en bransjeorganisasjon for takstforetak. Takstingeniører er eksperter på energieffektivisering i bygg, og har en viktig rolle i å bidra til at målene om energieffektivisering nås.

– Vi er klare til å bidra til å nå dette målet, sier Helgesen. – Vi vil jobbe for å øke kunnskapen om energieffektivisering blant både forbrukere og næringsliv, og vi vil støtte opp om tiltak som gjør det lettere å gjennomføre energieffektiviseringstiltak.

I tillegg til LO og NHO, støttes innspillet av en rekke andre miljø-, forbruker-, arbeidstaker- og bransjeorganisasjoner.

– Vi er glade for at det er bred enighet om at energieffektivisering i bygg er en viktig prioritet, sier Helgesen. – Vi håper at regjeringen vil ta disse innspillene til seg når de legger frem handlingsplanen.

Norsk takst ser frem til et godt samarbeid med Olje- og Energidepartementet og NVE når planen er lagt frem, og til å være konstruktive bidragsytere når tiltak skal iverksettes.

Skal vurdere potensial for gjenbruk

Skal vurdere potensial for gjenbruk

Nye regler stiller strenge krav til å undersøke potensialet for ombruk av komponenter når bygg rives eller ved større ombygging. Kravene gjelder i første omgang tiltak i eksisterende boligblokk eller yrkesbygning, og takstbransjen forberede seg nå på rollen som faglig veiviser i slike vurderinger.

– Reglene trer i kraft allerede 1. juli, så vi jobber på høygir for å klargjøre hvordan takstingeniørene best mulig kan bidra i dette viktige arbeidet, sier Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst.

Bransjeorganisasjonens fagutvalg for bygningsskader vurderer nå konsekvensene av de nye reglene knyttet til ulike typer byggesaker, og hvordan takstekspertene på dette feltet kan tilføre ressurser som gjør innsatsen for å oppfylle hensikten med endringen mest mulig effektiv.

– Dette er utelukkende et positivt grep, og våre medlemmer kan tilføre merverdi gjennom uavhengige vurderinger uten egeninteresse i utfallet. På sikt er vi også sikre på at slik ombrukskartlegging og gjenbruk vil bli både økonomisk lønnsomt og bærekraft for eiere av bygningsmassen, sier Helgesen.

– Vurderingene av potensialet for ombruk må imidlertid bygge på et mest mulig sikkert og definert grunnlag. Vi ser nå på om det er behov for kompetansepåfyll, oppdaterte skjemaer og maler, og eventuelt nye rutiner fra vår side, fortsetter Helgesen.

Satser på bærekraft
Norsk takst har allerede blinket ut bærekraft som et satsningsområde for bransjen de kommende årene, og har tatt til orde for mest mulig samlende og helhetlige løsninger for måling og rapportering på dette feltet.

– Også reglene for vurdering av muligheter for gjenbruk må ses i et slikt perspektiv, for at alle gode krefter skal kunne trekke i samme retning.

I praksis innebærer reglene at det må gjennomføres en kartlegging av bygningskomponenter som skal fjernes i forbindelse med rivning. Deretter skal det utarbeides en rapport der det beskrives hvilke bygningskomponenter som kan brukes om igjen.

Reduserer ressursbruken

– Tanken er at man ved å ta vare på disse komponentene kan redusere ressursbruken og dermed minske klimagassutslipp og skader på naturen. Dette er bærekraft i praksis, sier Daniel Ø. Helgesen.

Kravet om ombrukskartlegging ved søknadspliktige tiltak i boligblokk eller yrkesbygg slår inn når tiltaket innebærer en vesentlig endring som omfatter mer enn 100 m2 BRA, når selve rivningen overskrider et tilsvarende stort areal og når tiltaket genererer over 10 tonn bygningsavfall.

– Det er nok også bare er et tidsspørsmål før at dette også omfatter eneboliger. Vi ser for oss at ombruksmaterialer vil få et relativt stort volum i fremtiden, og vi vil nok se et taktskifte i bruken av slike materialer med økt fokus og nye regler på plass. Dette er positivt både for miljøet og lommeboka, avslutter Helgesen.

Kontaktinfo:

Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk Takst, telefon 952 43 809

Eiendomsbransjen må ta store grep på kort tid

Eiendomsbransjen må ta store grep på kort tid

Nye EU-krav til energisparing i bygg får store konsekvenser også her i landet. Temaet blir sentralt på Norsk taksts næringskonferanse denne våren.

14. mars vedtok EU et nytt direktiv om bygningsenergi. Kravene skjerpes, og konsekvensene blir betydelige også for boliger og næringseiendom i Norge. Det ligger an til at alle boliger må opp til energimerke E innen 2030 og D innen 2033. I 2050 skal alle bygg ha nullutslipp. For nye bygg gjelder dette allerede fra 2030.

Daniel Ø. Helgesen, adm. direktør i Norsk takst

– Dette er svært ambisiøst og forpliktende. Reglene vil trolig få effekt i markedet for næringsbygg ganske raskt. Eiendomsbransjen gjør lurt i å starte tilpasningen med det samme, for ikke å tape i konkurransen om gode leietakere, sier Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst.

Kravene innebærer betydelige utfordringer for en stor andel av næringsbyggene. Mange må gjøre snarlige vurderinger av tilstanden på for eksempel isolering, vinduer, ventilasjon og belysning, og kartlegge behov for oppgradering, mener Helgesen.

– Ofte trengs også en kritisk gjennomgang av energisystemet, for om mulig å velge energikilder som bringer bygget nærmere målene.

Det nye EU-direktivet blir et sentralt tema på Norsk taksts næringskonferanse, som arrangeres på Gardermoen 24. og 25. mai. Her deltar blant andre Michael McBrien fra TEGOVA (The European Group of Valuers’ Associations) i Brüssel, for å informere nærmere det nylig vedtatte regelverket.

Innovasjon og omstillingsevne er viktige suksesskriterier for eiendomsbransjen. Av to grunner vil den trolig raskt rette kursen inn mot de nye kravene, tror Daniel Ø. Helgesen.

– For det første fordi tiden frem til ikrafttredelse er knapp. For det andre fordi det vil være forretningsmessig smart. I kontormarkedet vil ikke gode leietakere akseptere dårlige bygg, og slike mekanismer vil slå inn svært hurtig.

Helgesen mener endringene vil sette premisser ikke bare for de som eier og drifter eiendom, men for tilliggende bransjer som byggenæringen, leverandører og håndverksbedrifter.

– Dette skiftet berører en hel næringssektor, og det starter nå. Reglene vil medføre stort behov rådgivning, ikke minst knyttet til hvilke tiltak som gir best lønnsomhet og effekt. I Norsk takst klargjør vi oss for denne rådgiverrollen.

Klima, bærekraft og energi er nå et eget kompetanseområde, og implementeres i bransjeorganisasjonens tilbud for etterutdanning og sertifisering av takstspesialister.

Venter strengere krav til energisparing

Venter strengere krav til energisparing

EU-krav til energisparing i bygg kan få store konsekvenser også her i landet. Temaet er sentralt for den europeiske takstorganisasjonen TEGOVA.

I EU pågår det nå forhandlinger om utformingen av et nytt direktiv for bygningsenergi. Etter alt å dømme vil det komme strenge krav, som trolig også Norge vil implementere.

Saken stod høyt på dagsordenen da den europeiske takstorganisasjonen TEGOVA (The European Group of Valuers’ Associations) i slutten av oktober var samlet til høstmøte i Athen.

The European Group of Valuers’ Associations (TEGOVA) representerer 63 nasjonale takstorganisasjoner og 70.000 takstmenn i 34 land.

Norsk takst er, som eneste nordiske medlem, akkreditert for utsteding av godkjenningene TRV (TEGOVA Residential Valuer) og REV (Recognised European Valuer), som er de fremste godkjenningene for verdivurdering av bolig- og næringseiendom på europeisk nivå. 

Homepage | TEGOVA

– Reglene vil få stor betydning for vår bransje. Behovet for innsikt og rådgivning blir betydelig, ikke minst når det gjelder hvilke tiltak som vil ha best lønnsomhet og effekt, sier Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst.

Naturlig med rådgiverrolle

Han ser det som naturlig at takstbransjen tar på seg denne rådgiverrollen, både overfor forbrukere, profesjonelle aktører og myndighetene.

Det antas at de nye reglene vil omfatte et krav om renovering for energieffektivisering innen 2030 for bygninger med dårligst tilstand på dette området, og innen 2033 for gruppen nest dårligst. Videre blir energimerkingen trolig endret og samkjørt i hele Europa, med A for nullutslippsbygg og G for dårligste standard.

– Det legges opp til at alle nye bygg skal ha nullutslipp fra 2030, og at alle bygninger skal holde denne standarden innen 2050, så dette er både ambisiøst og forpliktende, sier Helgesen.

Landene skal ha en egen plan for renovering og oppgradering av bygningsmassen, og det vil kunne pålegges forpliktelser på blant annet kjøpere av bruktboliger. Hvert land skal dessuten ha gode tilskudds- og støtteordninger for å nå målene.

Viktig bransjeforum

TEGOVA representerer 63 nasjonale takstorganisasjoner og 70.000 takstmenn i 34 land. Som medlem er Norsk takst akkreditert for utsteding av godkjenningene TRV (TEGOVA Residential Valuer) og REV (Recognised European Valuer), som er de fremste standardene for verdivurdering av bolig- og næringseiendom på europeisk nivå.

På høstmøtet deltok Helgesen sammen med advokat Camilla Brekke i Norsk takst. I tillegg til det kommende direktivet for bygningsenergi, ble viktigheten av taksering av krigsskadene i Ukraina samt den nye standarden for taksering av anlegg og maskiner drøftet.

– Også denne standarden, som betegnes PME (Plant, Machinery and Equipment) har fokus på energieffektivisering og bærekraft, og gir i noen grad føringer for hvordan dette skal tas hensyn til ved taksering av anlegg, maskiner og fast eiendom.

PME vil ha betydning for takstingeniører med sertifikater for næring, landbruk og skade, og blir særlig viktig for de som jobber med teknologi- og spesialområder, påpeker Helgesen.

Nettkurs i rapportskriving - NEAK

Nettkurs i rapportskriving