Skal vurdere potensial for gjenbruk

Nye regler stiller strenge krav til å undersøke potensialet for ombruk av komponenter når bygg rives eller ved større ombygging. Kravene gjelder i første omgang tiltak i eksisterende boligblokk eller yrkesbygning, og takstbransjen forberede seg nå på rollen som faglig veiviser i slike vurderinger.

– Reglene trer i kraft allerede 1. juli, så vi jobber på høygir for å klargjøre hvordan takstingeniørene best mulig kan bidra i dette viktige arbeidet, sier Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst.

Bransjeorganisasjonens fagutvalg for bygningsskader vurderer nå konsekvensene av de nye reglene knyttet til ulike typer byggesaker, og hvordan takstekspertene på dette feltet kan tilføre ressurser som gjør innsatsen for å oppfylle hensikten med endringen mest mulig effektiv.

– Dette er utelukkende et positivt grep, og våre medlemmer kan tilføre merverdi gjennom uavhengige vurderinger uten egeninteresse i utfallet. På sikt er vi også sikre på at slik ombrukskartlegging og gjenbruk vil bli både økonomisk lønnsomt og bærekraft for eiere av bygningsmassen, sier Helgesen.

– Vurderingene av potensialet for ombruk må imidlertid bygge på et mest mulig sikkert og definert grunnlag. Vi ser nå på om det er behov for kompetansepåfyll, oppdaterte skjemaer og maler, og eventuelt nye rutiner fra vår side, fortsetter Helgesen.

Satser på bærekraft
Norsk takst har allerede blinket ut bærekraft som et satsningsområde for bransjen de kommende årene, og har tatt til orde for mest mulig samlende og helhetlige løsninger for måling og rapportering på dette feltet.

– Også reglene for vurdering av muligheter for gjenbruk må ses i et slikt perspektiv, for at alle gode krefter skal kunne trekke i samme retning.

I praksis innebærer reglene at det må gjennomføres en kartlegging av bygningskomponenter som skal fjernes i forbindelse med rivning. Deretter skal det utarbeides en rapport der det beskrives hvilke bygningskomponenter som kan brukes om igjen.

Reduserer ressursbruken

– Tanken er at man ved å ta vare på disse komponentene kan redusere ressursbruken og dermed minske klimagassutslipp og skader på naturen. Dette er bærekraft i praksis, sier Daniel Ø. Helgesen.

Kravet om ombrukskartlegging ved søknadspliktige tiltak i boligblokk eller yrkesbygg slår inn når tiltaket innebærer en vesentlig endring som omfatter mer enn 100 m2 BRA, når selve rivningen overskrider et tilsvarende stort areal og når tiltaket genererer over 10 tonn bygningsavfall.

– Det er nok også bare er et tidsspørsmål før at dette også omfatter eneboliger. Vi ser for oss at ombruksmaterialer vil få et relativt stort volum i fremtiden, og vi vil nok se et taktskifte i bruken av slike materialer med økt fokus og nye regler på plass. Dette er positivt både for miljøet og lommeboka, avslutter Helgesen.

Kontaktinfo:

Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk Takst, telefon 952 43 809