Dette bør du se etter og vurdere

Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Vær føre var og spar deg for ubehagelige overraskelser i etterkant.

Husk visningen

Bolig er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og – ikke minst – økonomi. I tillegg krever det så mye av tid, innsats og energi at man helst ikke gjennomgår en slik prosess oftere enn nødvendig. Og siden det i vårt land, i større grad enn i mange andre land, er tradisjon for å eie sin bolig, vil de fleste av oss være kjøpere og selgere i boligmarkedet en eller flere ganger.

En bolig er et komplisert produkt, og mye usikkerhet knyttes til boligmarkedet. Vær forberedt på å bruke litt tid, og ta ikke altfor raske beslutninger. Gå grundig til verks med denne viktige oppgaven.

Førsteinntrykket

Dette bør du se etter og vurdere:
1. Det generelle vedlikeholdet forteller mye om hvordan selgers interesse for å ta vare på boligen har vært. Derfor er det viktig for kjøper å danne seg et generelt inntrykk av vedlikeholdet, både utvendig og innvendig.

2. Hvordan er tomten og hageanlegget tatt vare på? Dette er også en generell indikator. Det er viktig å se på terrengforholdene, og vurdere tomten ut fra om den er skrående eller flat: har terrenget forskriftsmessig fall fra grunnmuren og utover, eller har den satt seg og faller inn mot grunnmuren. Se nøye etter hvordan takvannet kommer ned, og hvordan det ledes bort.

3. Som kjøper bør du vurdere nøye opplysninger om de påkostninger og det vedlikeholdet som er oppgitt. Tenk igjennom om dette ser ut til å være godt i samsvar med de forventningene du mener det er rimelig å ha, når du tar hensyn til tidspunkt for når arbeidene er uført.

4. En selger som har bodd i boligen lenge, kjenner den bedre enn noen andre. Det er viktig at selgeren selv er kritisk og aktsom når et salg skal forberedes, det vil spare både selger og framtidig eier for unødvendige konflikter.

Utvendige flater:
1. Gå tett inntil, og se nøye på utvendig panel og vurder dette i forhold til bygningens alder. Spør om når den sist ble malt eller beiset, hvor ofte dette har vært gjort, og når det påregnes å bli nødvendig neste gang.

2. Taket er viktig for alle bygninger, derfor bør man være spesielt oppmerksom på dette. Å reparere et tak kan være en betydelig kostnad, og en lekkasje kan ha medført større skader som ikke lett oppdages uten å gå grundig til verks. På eldre bygninger bør en undersøke om taktekkingen er orginal eller om den er skiftet.

3. Se på utvendige trapper og terrasser, og se særlig på fundamenteringen og konstruksjonene. Er det skjevheter, så kan det være et tegn på svikt i fundamenteringen. Dårlig fundamentering kan mange ganger føre til fuktskader gjennom konstruksjonene. Se også nøye på vindusbeslag, dørbeslag, takbeslag, renner og nedløp.

Dokumenter
1. Er tomten festet så les festekontrakten nøye. Størrelsen på festeavgift og innløsningsrett er særlig viktig.

2. Sjekk at skjøte er i orden, og les gjennom avtaler, garantier for større utbedringer og oppussingsarbeid. Be om å få se alle aktuelle dokumenter.

3. Vær oppmerksom på at du kan trenge bistand til vurderinger og tolkninger av dokumentene.

Kjelleren – husets fundament

Innvendig er det særlig viktig å se etter fuktighet langs hele grunnmuren, men spesielt i hjørnene. Se etter svertesopp, saltutslag og om pussen flasser av. Slike forekomster kan være tegn på fuktgjennomgang i grunnmuren, og eventuelt mangelfull drenering utvendig. Se også etter fuktskjolder eller andre svakheter på treverk i delevegger, hylleben eller liknende.

En kjeller trenger luftingsmuligheter, og de må brukes! Se etter at ventiler er åpne og fungerer. Hvis papirer som ligger i kjelleren blir fuktige og krøller seg, eller tekstiler får jordslag, da er dette et dårlig tegn. Mangler huset vanlig kjeller, så har det kanskje en krypkjeller. Spør alltid om denne er kontrollert, om du ikke kan få undersøkt selv.

Oppholdsrommene

Kjøkken

Et nytt kjøkken er en relativt kostbar investering, derfor er det viktig å se nøye på kjøkkeninnredningens alder og tilstand. Åpne kjøkkenbenken og se på røranlegget, se etter evt lekkasjer og tegn på fuktighet.

Våtrom

Utenom kjøkkenet, er våtrom og toaletter kostbare rom å fornye. Se derfor spesielt på disse rommene, og vurder sanitærutstyr, blandebatterier og innredning. Hvor gammelt er dette, og hvordan er behovet for utskiftninger? Se også på varmtvannsberederen, og spør om alder på den. En varmtvannsbereder med rust i nedkanten må man regne med å skifte.

Se også nøye på gulv, vegger og himlinger i våtrommene. Forskjellige typer belegg og overflater har ulik levetid. Tenk særlig på levetiden for materialene her, og på behovet for vedlikehold og fornyelser. Sprekker i tapet er et dårlig tegn. Rørgjennomføringer er svake punkt, sjekk at det ikke er fuktighet rundt disse.

Lydisolering

Spør også om lydisoleringen mellom etasjer og rom. Eldre konstruksjoner har ofte svakere lydisolering enn moderne konstruksjoner, og i forhold til de krav vi gjerne setter i dag. Men i vanlige småhus med bare en boenhet er det generelt ikke spesielle krav til lyddempingen.

Loftet

Kaldt loft eller oppholdsrom?

Har loftet oppholdsrom, så vurderes det på samme måte som andre rom. Er det derimot et kaldt loft, blir dette noe annerledes. Da må man spesielt kontrollere og vurdere luftingen av loftet. Se etter om det er dannelse av svertesopp eller andre muggforekomster, og se på gjennomføringene fra loftet og ut: Pipe, ventiler, loftsvindu osv. Er det fuktskjolder rundt noen av disse? Kravene til isolasjon er annerledes nå enn tidligere. God isolasjon betyr mindre varmetap.

Tekniske anlegg

Elektriske anlegg
Se i sikringsskapet, vurder hvor mange fordelingskurser som finnes og størrelsen på disse og hovedsikringene. Er det skrusikringer eller automatsikringer? Alle sikringsskap skal ha en liste over kursfordelingene. Se på ledningsnetter, brytere og stikkontakter i boligen, og vurder om disse komponentene (eller noen av dem) er gamle eller fornyet. Et ryddig sikringsskap er en god indikator. Er det mange nok fordelingskurser? Har boligen alternative oppvarmingsmuligheter? Foreligger det samsvarserklæring fra godkjent elektriker?

Røranlegg
Kontroller røranlegget der det ligger åpnet. Galvaniserte vannrør er gamle, og man må regne med å skifte dem ut pga gjengroing. Avløpsrør er som regel i soil støpejern eller i plast. Utvendig ble det, fram til slutten av 1960-årene, benyttet sementrør. Slike gamle sementrør må man regne med å måtte skifte.

Ventilasjonsanlegg
Eldre bygninger har som regel oppdriftsventilasjon. Frisklufttilførslen er da gjerne basert på lufting gjennom vinduer, eller gjennom klaffventiler i ytterveggene. Nyere bebyggelse har ofte vifteanlegg. Vær oppmerksom på at det skal være ventilasjon over tak fra våtrom, alternativt lufting gjennom yttervegg med elektrisk vifte.

Oppvarming

Hva er oppvarming i bygningen basert på? Gamle elektriske panelovner har som regel dårlig effekt og er dyre i drift. Kanskje bygningen har parafinbrennere eller sentralvarmeanlegg? Gamle anlegg kan trenge fornyelse. Er det dagtank, tank i kjelleren eller nedgravd tank ute? Sjekk størrelse og alder, og vær oppmerksom på at det finnes egne forskrifter for bruk av oljetanker. Ildsteder for fast brensel: Sot utvendig rundt ildstedet på peiskappen eller tilsvarende kan tyde på dårlig trekk.

Piper

Se på feieduken i bunnen av pipen om det finnes sotstriper etter vann, det skal helst ikke forekomme. Se også på pipen over tak, og sjekk om det viser tegn til forvitring eller har pussavflassing. Kontroller om det er atkomst for feieren på taket til pipen for normal feiing. Det skal være stige på taket med atkomst helt til pipen. Alternativ feiemulighet er via feieluke på loftet.