Skal vurdere potensial for gjenbruk

Skal vurdere potensial for gjenbruk

Nye regler stiller strenge krav til å undersøke potensialet for ombruk av komponenter når bygg rives eller ved større ombygging. Kravene gjelder i første omgang tiltak i eksisterende boligblokk eller yrkesbygning, og takstbransjen forberede seg nå på rollen som faglig veiviser i slike vurderinger.

– Reglene trer i kraft allerede 1. juli, så vi jobber på høygir for å klargjøre hvordan takstingeniørene best mulig kan bidra i dette viktige arbeidet, sier Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst.

Bransjeorganisasjonens fagutvalg for bygningsskader vurderer nå konsekvensene av de nye reglene knyttet til ulike typer byggesaker, og hvordan takstekspertene på dette feltet kan tilføre ressurser som gjør innsatsen for å oppfylle hensikten med endringen mest mulig effektiv.

– Dette er utelukkende et positivt grep, og våre medlemmer kan tilføre merverdi gjennom uavhengige vurderinger uten egeninteresse i utfallet. På sikt er vi også sikre på at slik ombrukskartlegging og gjenbruk vil bli både økonomisk lønnsomt og bærekraft for eiere av bygningsmassen, sier Helgesen.

– Vurderingene av potensialet for ombruk må imidlertid bygge på et mest mulig sikkert og definert grunnlag. Vi ser nå på om det er behov for kompetansepåfyll, oppdaterte skjemaer og maler, og eventuelt nye rutiner fra vår side, fortsetter Helgesen.

Satser på bærekraft
Norsk takst har allerede blinket ut bærekraft som et satsningsområde for bransjen de kommende årene, og har tatt til orde for mest mulig samlende og helhetlige løsninger for måling og rapportering på dette feltet.

– Også reglene for vurdering av muligheter for gjenbruk må ses i et slikt perspektiv, for at alle gode krefter skal kunne trekke i samme retning.

I praksis innebærer reglene at det må gjennomføres en kartlegging av bygningskomponenter som skal fjernes i forbindelse med rivning. Deretter skal det utarbeides en rapport der det beskrives hvilke bygningskomponenter som kan brukes om igjen.

Reduserer ressursbruken

– Tanken er at man ved å ta vare på disse komponentene kan redusere ressursbruken og dermed minske klimagassutslipp og skader på naturen. Dette er bærekraft i praksis, sier Daniel Ø. Helgesen.

Kravet om ombrukskartlegging ved søknadspliktige tiltak i boligblokk eller yrkesbygg slår inn når tiltaket innebærer en vesentlig endring som omfatter mer enn 100 m2 BRA, når selve rivningen overskrider et tilsvarende stort areal og når tiltaket genererer over 10 tonn bygningsavfall.

– Det er nok også bare er et tidsspørsmål før at dette også omfatter eneboliger. Vi ser for oss at ombruksmaterialer vil få et relativt stort volum i fremtiden, og vi vil nok se et taktskifte i bruken av slike materialer med økt fokus og nye regler på plass. Dette er positivt både for miljøet og lommeboka, avslutter Helgesen.

Kontaktinfo:

Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk Takst, telefon 952 43 809

Ser stort behov for rådgivning på solenergi

Ser stort behov for rådgivning på solenergi

Takstbransjen bygger målbevisst opp kompetanse på områdene energi og bærekraft. Blant annet etableres det nå en bred kunnskapsbase knyttet til innfasing av solkraft.

– Kravene til energieffektivisering blir stadig høyere, og medfører et økende behov for faglig veiledning. Der vil vi ta en posisjon, som naturlig rådgiver både for eiere av boliger, næringseiendom og offentlige institusjonsbygg, sier Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst.

Nylig fikk bransjeorganisasjonen ferdigstilt et omfattende fagdokument som gjennomgår en rekke sider ved søknadsplikten og de tekniske kravene som må oppfylles når solcellepanel skal monteres på byggverk. På dette området antas det at etterspørselen etter kvalifisert rådgivning vil øke raskt.

– Solkraft har mange fordeler, og vokser hurtig som energikilde. I mange tilfeller er dessuten implementeringen forholdsvis enkel, men forutsetter god planlegging og oppfyllelse av en del tekniske og formelle krav. Takstingeniørene blir en ressurs å lene seg mot i så måte, sier Helgesen.

Mange krav skal oppfylles

Solceller konverterer energien i solstråler til elektrisitet. Et solcellepanel er satt sammen av flere solceller. Flere paneler som er koblet sammen utgjør et solcelleanlegg, som kan benyttes direkte på bygg, i større solcelleparker for elektrisitetsproduksjon eller som strømkilde der det ikke er kraftnett.

– Det mest vanlige er montering på hustak, noe som forutsetter dokumentasjon for at taket er dimensjonert for de lastene solcellene påfører. Solcelleanlegg på byggverk kan dessuten bli å anse som fasadeendring, som krever søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven, påpeker Helgesen.

Også solcelleanleggets eventuelle sammenkobling med bygningens varmeanlegg kan innebære at det utløses krav i henhold til plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.

Behov for ekspertise

Krav om søknad og tillatelse vil være det vanligste utgangspunktet ved montering av solcelleanlegg på bygg. Ved fasadeendring inntrer også en varslingsplikt overfor naboer. Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som forutsetter nødvendig sluttdokumentasjon.

Samtidig er det slik at solcelleanlegg som ikke er i strid med bestemmelser gitt i loven eller kommunale planer og planvedtak, i en del tilfeller kan bygges uten å søke kommunen om tillatelse.

–Dette illustrerer viktigheten av at det gjøres solide faglige og formelle vurderinger i hver enkelt sak. Derfor tror vi etterspørselen etter råd og veiledning fra våre spesialister blir betydelig de nærmeste årene, og nå ruster vi oss for det, sier Daniel Ø. Helgesen i Norsk takst.

Seriøs håndverker eller seriøse problemer?

Seriøs håndverker eller seriøse problemer?

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.

Hjelpen finnes i Tettpå-veilederen, som nå skal bli bedre kjent. Veilederen viser blant annet hva forbrukerne bør sjekke hos håndverksbedrifter, hvor og hvordan du sjekker åpne næringslivsdata, fordelene ved å bruke seriøs arbeidskraft og hvilke plikter og rettigheter du har som byggherre.

Veileder

Tettpå-veilederen ser du på skatteetaten.no/tettpa/veileder


Viktigere enn noen gang
– Å velge håndverkere er veldig viktig for å sikre verdiene som ligger i en bolig. Erfarne og faglærte håndverkere bidrar til at jobben blir gjort skikkelig. Endringer i avhendingsloven som kom tidligere i år, gjør at boligeier må kunne dokumentere alt arbeid som er gjort på boligen den dagen boligen skal selges.

Adm. direktør i Norsk takst – bransjeorganisasjonen for landets takstforetak

Taksten på boligen kan også øke hvis du kan dokumentere at arbeidet på boligen er utført av seriøse fagfolk, sier Daniel Ø. Helgesen i bransjeorganisasjonen Norsk takst.  Et godt tips er at du lagrer dokumentasjonen på utførte arbeider i boligmappa.no, så kan du enkelt hente frem dokumentasjonen senere. Mange seriøse håndverkere bruker allerede Boligmappa, og tjenesten er dessuten kostnadsfri for forbrukere.

Norsk takst deltar i samarbeidet «Tettpå» som er et tiltak mot arbeidslivskriminalitet

Fordeler for alle
Å velge seriøse håndverkere har mange fordeler for forbruker:

 • du får jobben skikkelig gjort
 • du sikrer deg reklamasjonsrett
 • det øker eiendommens verdi den dagen du skal selge
 • du får enklere lån med sikkerhet i eiendom ‘
 • du stiller med sterkere kort på hånden i forhandlinger om rentebetingelser på lån
 • du stiller sterkere i forsikringsoppgjør
 • du unngår medansvar for skatter og avgifter
 • du reduserer faren for forsinkelser i byggeprosjektet

Følger du tipsene i Tettpå-veilederen oppnår du dessuten trygghet i hele “boligkjeden”; byggesaker, låneopptak, taksering, bolighandel, reklamasjonssaker og forsikringsoppgjør.

Når du handler seriøs arbeidskraft oppnår du ikke bare en rekke personlige fordeler, men du bidrar samtidig til et sunt og bærekraftig arbeidsliv med “fair play” og gode arbeidsvilkår.

– Gjennom Tettpå påvirker og dyktiggjør vi forbrukerne til å ta informerte valg når de skal hyre håndverker. Det er viktig at du vet hvem du handler med, hvem som utfører jobben og hvem du betaler til. Forbrukeren har en viktig rolle i kampen mot arbeidslivskriminalitet. For enkelt sagt er det slik: ingen etterspørsel, intet svart arbeid, sier Erik Nilsen, avdelingsdirektør i Skatteetaten.

Tettpå – samarbeid mot arbeidslivskriminalitet
Tettpå er et tiltak mot arbeidslivskriminalitet på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen, eiendomsmeglerbransjen, finansnæringen og forbrukernes interesseorganisasjoner. Tettpå er forankret i Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Les mer på skatteetaten.no/tettpa 

Får mange spørsmål fra hyttekjøpere

Får mange spørsmål fra hyttekjøpere

Hyttekjøpere bør sette seg godt inn i hva eierskapet medfører av kostnader og vedlikehold, råder eksperter på taksering av fritidseiendom. En god start er å lese tilstandsrapporten grundig.

Fra 2022 ble det gjort endringer i avhendingsloven, som regulerer kjøp og salg av boliger. Hensikten var å gjøre handelen tryggere og redusere antall konflikter.

– Loven gjelder også ved omsetning av fritidsboliger. En selger kan ikke lenger ta forbehold om at hytta selges som den er. Det gir bedre forutsigbarhet også i denne delen av eiendomsmarkedet, sier Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst.

– Loven gjelder også ved omsetning av fritidsboliger. En selger kan ikke lenger ta forbehold om at hytta selges som den er. Det gir bedre forutsigbarhet også i denne delen av eiendomsmarkedet, sier Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst.

Lurt å ha en kjøpsplan
På den annen side er muligheten til å klage på feil og mangler begrenset, hvis disse er avdekket og beskrevet i salgsinformasjonen. For kjøper er det derfor viktig å sette seg nøye inn i denne.

– Det er lurt å ha en kjøpsplan som omfatter ønsket standard, antatt kapasitet til egeninnsats og beregning av løpende kostnader, sier Gudbrand Sælid, daglig leder i Takstkontoret Valdres AS.
Firmaet tilbyr eiendomstaksering og teknisk rådgivning innen bolig og fritidsbolig på Østlandet med base i Valdres, og er tilknyttet bransjeorganisasjonen Norsk takst. Tilstandsvurdering av hytter utgjør en betydelig del av oppdragsmengden.

Viktig kjøpsinformasjon
– Tilstanden må dokumenteres. Det innebærer at tilstandsrapporten gir oversikt over eventuelle avvik, antatte kostnader til utbedring og bygningstekniske beskrivelser som kan være av betydning for driftsøkonomiske beregninger.

For eksempel kan vedlikeholdsplaner og energiklassifisering bli ganske ulike for tømmerhytter og bindingsverksbygg, påpeker takstingeniøren. Hvor gammel hytta er vil normalt også gi god energiøkonomisk pekepinn, ettersom byggemåte og isolasjon har endret seg med årene.

– Vi merker at mange interessenter gjør grundige vurderinger, og en god del tar kontakt for å få utdypet forhold som er beskrevet i rapportene.

Blir tatt godt vare på
Til tross for strømkrise og at en del eiere har benyttet hyttene mindre enn normalt, er inntrykket at fritidsboligene til fjells generelt sett blir godt passet på, mener Gudbrand Sælid.

Hvis man ikke sørger for å ha noen plussgrader i hytta kan resultatet raskt bli frosne rør og vannskader, påpeker han. Nedkjøling kan også føre til feilmelding på elektrisk utstyr. Utvendig kan manglende snørydding av taket gi bygningsskade.

– Vi har heldigvis sett svært lite av slike ting også denne vinteren. De aller fleste tar vare på hytta, og ved et salg overlater de den til ny eier i bra stand.

Eiendomsbransjen må ta store grep på kort tid

Eiendomsbransjen må ta store grep på kort tid

Nye EU-krav til energisparing i bygg får store konsekvenser også her i landet. Temaet blir sentralt på Norsk taksts næringskonferanse denne våren.

14. mars vedtok EU et nytt direktiv om bygningsenergi. Kravene skjerpes, og konsekvensene blir betydelige også for boliger og næringseiendom i Norge. Det ligger an til at alle boliger må opp til energimerke E innen 2030 og D innen 2033. I 2050 skal alle bygg ha nullutslipp. For nye bygg gjelder dette allerede fra 2030.

Daniel Ø. Helgesen, adm. direktør i Norsk takst

– Dette er svært ambisiøst og forpliktende. Reglene vil trolig få effekt i markedet for næringsbygg ganske raskt. Eiendomsbransjen gjør lurt i å starte tilpasningen med det samme, for ikke å tape i konkurransen om gode leietakere, sier Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst.

Kravene innebærer betydelige utfordringer for en stor andel av næringsbyggene. Mange må gjøre snarlige vurderinger av tilstanden på for eksempel isolering, vinduer, ventilasjon og belysning, og kartlegge behov for oppgradering, mener Helgesen.

– Ofte trengs også en kritisk gjennomgang av energisystemet, for om mulig å velge energikilder som bringer bygget nærmere målene.

Det nye EU-direktivet blir et sentralt tema på Norsk taksts næringskonferanse, som arrangeres på Gardermoen 24. og 25. mai. Her deltar blant andre Michael McBrien fra TEGOVA (The European Group of Valuers’ Associations) i Brüssel, for å informere nærmere det nylig vedtatte regelverket.

Innovasjon og omstillingsevne er viktige suksesskriterier for eiendomsbransjen. Av to grunner vil den trolig raskt rette kursen inn mot de nye kravene, tror Daniel Ø. Helgesen.

– For det første fordi tiden frem til ikrafttredelse er knapp. For det andre fordi det vil være forretningsmessig smart. I kontormarkedet vil ikke gode leietakere akseptere dårlige bygg, og slike mekanismer vil slå inn svært hurtig.

Helgesen mener endringene vil sette premisser ikke bare for de som eier og drifter eiendom, men for tilliggende bransjer som byggenæringen, leverandører og håndverksbedrifter.

– Dette skiftet berører en hel næringssektor, og det starter nå. Reglene vil medføre stort behov rådgivning, ikke minst knyttet til hvilke tiltak som gir best lønnsomhet og effekt. I Norsk takst klargjør vi oss for denne rådgiverrollen.

Klima, bærekraft og energi er nå et eget kompetanseområde, og implementeres i bransjeorganisasjonens tilbud for etterutdanning og sertifisering av takstspesialister.

Kan bli en joker for fremtidig boligverdi

Kan bli en joker for fremtidig boligverdi

Energieffektivitet vil de kommende årene seile opp som et avgjørende moment ved verdivurdering av boliger, mener Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst.

– Meglerbransjen har litt spøkefullt snakket om beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet som de tre viktigste kriteriene for boligens verdi. Dette kan kanskje snart erstattes med beliggenhet, energieffektivitet og tilstandsrapport, antydet Helgesen på et møte om fremtidens bolighandel nylig.

På møtet deltok en rekke aktører innen forsikring og eiendomsmegling, som sammen med takstbransjen delte erfaringer og tilbakemeldinger et drøyt år etter at de nye reglene i avhendingsloven trådte i kraft.

– Bolighandelen har blitt tryggere, slik intensjonen med ny forskrift var, men vi er ikke helt i mål ennå. Norsk takst fortsetter å arbeide for at det også skal stilles kompetansekrav til den bygningssakkyndige. Det mener vi er viktig å få på plass, sa han.

Mange vil trenge rådgivning

I tillegg fremhevet han arbeidet med å løfte frem bærekraft og energi som et kompetanseområde for takstingeniørene, og spådde at etterspørselen etter rådgivning på dette feltet vil øke betydelig.

– Både boligkundene og samfunnet trenger råd og innsikt knyttet til hvilke tiltak som vil lønne seg økonomisk og med tanke på energieffektivisering. Denne rådgivningen skal vi være klare til å tilby.

På møtet viste flere til utviklingen innen næringsbygg, der man ser klare tendenser til at miljøklassifisering i stor grad påvirker bankenes vilje til finansiering. Det ble påpekt at det kun er et spørsmål om tid før finansiering av bygg som mangler god miljøklassifisering vil bortfalle.

Det ventede EU-direktivet om krav til energieffektivisering står sentralt i denne utviklingen.

EU-krav får stor betydning

Kravene vil få stor betydning både for næringsbygg og boliger. Blant annet går det mot at nye bygg skal ha nullutslipp fra 2030, at alle bygninger skal ha nullutslipp innen 2050 og at kjøper eventuelt pålegges å sørge for å oppgradere boligen etter kjøp for å forbedre energimerkingen.

– Med slike krav vil verdien på boliger fremover være mer avhengig av tilstandsvurderinger, energimerking og hva som skal til for å nå opp til pålagt standard for energieffektivitet, sa Daniel Ø. Helgesen.

Han mener at det i fremtidens boligmarked må forventes mer verdidifferensiering basert på disse kriteriene.

Seriøs håndverker eller seriøse problemer?

Seriøs håndverker eller seriøse problemer?

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.

Hjelpen finnes i Tettpå-veilederen, som nå skal bli bedre kjent. Veilederen viser blant annet hva forbrukerne bør sjekke hos håndverksbedrifter, hvor og hvordan du sjekker åpne næringslivsdata, fordelene ved å bruke seriøs arbeidskraft og hvilke plikter og rettigheter du har som byggherre. 

Tettpå-veilederen ser du på skatteetaten.no/tettpa/veileder

 Viktigere enn noen gang

– Å velge riktig håndverkere er veldig viktig for å sikre kvalitet og verdiene som ligger i boligen din. Erfarne og faglærte håndverkere bidrar til at jobben blir gjort skikkelig. Endringer i avhendingsloven som kom tidligere i år, gjør at boligeier må kunne dokumentere arbeid som er gjort på boligen den dagen boligen skal selges – dokumentasjon har derfor direkte innvirkning på boligsalget. 

Taksten på boligen kan også øke hvis du kan dokumentere at arbeidet på boligen er utført av seriøse fagfolk, sier Daniel Ø. Helgesen i bransjeorganisasjonen Norsk takst.  Et godt tips er at du lagrer dokumentasjonen på utførte arbeider i boligmappa.no, så kan du enkelt hente frem dokumentasjonen senere. Mange seriøse håndverkere bruker allerede Boligmappa, og tjenesten er dessuten kostnadsfri for forbrukere.

Fordeler for alle

Å velge seriøse håndverkere har mange fordeler for forbruker:

 • du får jobben skikkelig gjort
 • du sikrer deg reklamasjonsrett
 • det øker eiendommens verdi den dagen du skal selge
 • du får enklere lån med sikkerhet i eiendom ‘
 • du stiller med sterkere kort på hånden i forhandlinger om rentebetingelser på lån
 • du stiller sterkere i forsikringsoppgjør
 • du unngår medansvar for skatter og avgifter
 • du reduserer faren for forsinkelser i byggeprosjektet 

Følger du tipsene i Tettpå-veilederen oppnår du dessuten trygghet i hele “boligkjeden”; byggesaker, låneopptak, taksering, bolighandel, reklamasjonssaker og forsikringsoppgjør. 

Når du handler seriøs arbeidskraft oppnår du ikke bare en rekke personlige fordeler, men du bidrar samtidig til et sunt og bærekraftig arbeidsliv med “fair play” og gode arbeidsvilkår.

– Gjennom Tettpå påvirker og dyktiggjør vi forbrukerne til å ta informerte valg når de skal hyre håndverker. Det er viktig at du vet hvem du handler med, hvem som utfører jobben og hvem du betaler til. Forbrukeren har en viktig rolle i kampen mot arbeidslivskriminalitet. For enkelt sagt er det slik: ingen etterspørsel, intet svart arbeid, sier Erik Nilsen, avdelingsdirektør i Skatteetaten.

Tettpå – samarbeid mot arbeidslivskriminalitet
Tettpå er et tiltak mot arbeidslivskriminalitet på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen, takstbransjen, eiendomsmeglerbransjen, finansnæringen og forbrukernes interesseorganisasjoner. Tettpå er forankret i Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Les mer på skatteetaten.no/tettpa

Ja, det har blitt tryggere å handle bolig

Ja, det har blitt tryggere å handle bolig

De nye reglene for boligsalg virker etter hensikten, konkluderte bransjeaktørene i årets boligdebatt under Arendalsuka. Men de vil gjerne ha politikerne med på enda en styrking av forbrukervernet.

Daniel Ø. Helgesen

For første gang etter innføringen av nye regler i boligomsetningen møttes bransjeaktør og politikere for å diskutere om endringene gir ønsket virkning. Debatten fant sted på den politiske festivalen Arendalsuka, og ble arrangert av Norsk takst og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF). Gikk du glipp av debatten, så kan den ses her.

Etter drøyt syv måneders praktisk erfaring med takstrapporter og boligomsetning etter nye bestemmelser, mente adm. direktør Carl O. Geving i NEF at implementeringen har gått enda bedre enn forventet.

– Siden endringer ofte tar tid å innarbeide, tok vi høyde for at klagefrekvensen ville øke det første året, for deretter å falle når endringene fikk satt seg. Men det virker som forbrukerne har tatt til seg informasjonen raskere enn forventet, og det kommer overraskende få klager, sa Geving.

Overraskende få klager

Meglerbransjens inntrykk er at selgerne er blitt mer opptatt av å sikre god dokumentasjon for å unngå ansvar, mens kjøperne er mer oppmerksomme på dokumentasjon og tilstandsgrader enn tidligere. Dermed blir det også mindre rom for konflikter mellom avtalepartene.

I følge adm. direktør Daniel Ø. Helgesen i Norsk takst, har bransjeorganisasjonens medlemmer nå utarbeidet godt over 60000 tilstandsrapporter etter ny forskrift, og slike rapporter benyttes i nær 100 prosent av alle boligsalg takstingeniørene er involvert i.

Stor tilslutning blant forbrukerne

– I likhet med NEF opplever vi at innfasingen av det nye regelverket har gått enda bedre enn forventet. En undersøkelse utført av YouGov viser dessuten at også både kjøpere og selgere i stor grad er positive til endringene, sa Helgesen.

65 prosent av de spurte mener de nye reglene i avhendingsloven har gjort det tryggere å kjøpe brukt bolig. Bare 12 prosent svarte nei på spørsmålet, mens 23 prosent krysset av for vet ikke. Et klart flertall mente også at risikoen for å kjøpe en bolig med skjulte feil og mangler er redusert.

Norsk takst samarbeidet i lang tid med NEF, Huseierne og Forbrukerrådet for å få innført nye regler i boligomsetningen. Hensikten var å oppnå tryggere bolighandel og færre konflikter i ettertid. Også Morten A. Meyer, generalsekretær i Huseierne, mener alt tyder på endringene var riktige.

– Loven har gitt akkurat det resultatet vi ønsket oss. At selger har fått utvidet ansvar for å gi god boliginformasjon, mens kjøper plikter å sette seg inn i denne, er oppskriften på å gjøre handelen tryggere, sa Meyer.

Bør gi rimeligere forsikring

Også Olav Kasland, fagdirektør i Forbrukerrådet, mente at lovendringene har gjort situasjonen mye tryggere for forbrukerne. Både han og Meyer i Huseierne pekte ellers på at et lavere konfliktnivå bør bety at prisene på boligkjøper- og boligselgerforsikring synker.

– Vi forventer at forsikringsbransjen setter ned prisene på slike produkter, sa Kasland.

Ap, Senterpartiet og SV gikk i forrige stortingsperiode inn for å sende den någjeldende loven tilbake til Regjeringen, og ønsket ytterligere utredninger. Man ville imidlertid ikke bare reversere endringene etter et eventuelt regjeringsskifte, men gi de nye bestemmelsene tid til å virke.

Varslet ingen omkamp

Stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalsen (Ap), som sitter i Kommunal- og forvaltningskomiteen, presiserte i debatten at hennes parti ikke nødvendigvis var skeptisk til selve loven, men til det hun mente var et for dårlig forarbeid.

– Vi skulle også gjerne sett at alle forslag var blitt sendt på en skikkelig høring. Men nå får vi bare følge godt med på hvordan dette utvikler seg, sa Gåsemyr Staalesen, som ikke ga noen signaler om at nåværende regjering vil reversere lovendringene.

Hennes komitekollega Mari Holm Lønseth (H) ga uttrykk for at hun var fornøyd med endringene, og at resultatet er blitt en god forbrukerlov.

Ønsker kompetansekrav

De to fikk klare anbefalinger til ytterligere forbedring av reglene med seg tilbake til Stortinget. Bransjeaktørene ønsker at det skal stilles kompetansekrav til bygningssakkyndige som skal utarbeide tilstandsrapporter, og mener dette vil øke tryggheten ytterligere.

– Det mener vi må på plass. Uten slik regulering risikerer vi at aktører som ikke overholder forskriftskravene etablerer seg i markedet, noe vi allerede har sett enkelte eksempler på, sa Daniel Ø. Helgesen.

Også Carl O. Geving pekte på at manglende kompetansekrav øker risikoen for useriøse aktører.

– De aller fleste bygningssakyndige anstrenger seg for å levere forskriftsmessige tilstandsrapporter. Det kan være vanskelig å avdekke useriøse aktører som ikke forholder seg til forskriftskravene.

Kan tas opp igjen

Holm Lønseth fra Høyre holdt døren åpen for at spørsmålet om kompetansekrav kan tas opp igjen etter hvert:

– Nå har vi startet med å stille krav til selve tilstandsrapporten, men hvis vi ser tendenser til mer useriøsitet vil dette temaet kunne aktualiseres. Jeg har stor sympati for at bransjeaktørene ønsker seg en slik regulering.

Selv om Norsk takst tar et samfunnsansvar og sørger for tilfredsstillende kompetanse i egne rekker, kan de ikke kontrollere aktører som ikke er medlemmer, påpekte hun, og mente dette er en situasjon noen kan prøve å utnytte.

Kompetansekrav for å søke sertifisering

For å søke sertifisering i Norsk takst må man ha rett kombinasjon av faglig bakgrunn og takstutdanning. Det er kun takstutdanningen gjennom Norges Eiendomsakademi (NEAK) som er godkjent av Norsk takst og som kvalifiserer til sertifisering i bransjeorganisasjonen.