Tror nye arealregler vil gi mer klarhet

Norsk takst forbereder nå innfasingen av de nye arealreglene som blir gjeldende fra årsskiftet. Et langvarig komitearbeid er sluttført, med bred enighet på tvers av berørte bransjer og interesser.

Innholdet i den nye arealstandarden, NS 3940, er klart, og blir ventelig publisert i løpet av kort tid. Takstingeniørene Vidar Aarnes og Helge Jensen har representert Norsk takst i komitearbeidet, som er forankret i Standard Norge og har strukket seg over seks år. Målet har vært å lage et tydeligere regelverk, som gjør arealreglene mer forståelig for forbrukere, og samtidig ivaretar de profesjonelle aktørenes behov.

Foto. Takstingeniørene og komitemedlemmene Helge Jensen og Vidar Aarnes, og adm. direktør Daniel Ø. Helgesen i Norsk takst

– Det har vært et omfattende prosjekt, der mange interesser skulle ivaretas og mange grupper har hatt synspunkter. Derfor er det gledelig at vi har nådd et resultat som vil være avklarende, også på områder som hittil har ført til uenighet og tvister, sier Aarnes.

Den nye standarden blir mer komplett enn tidligere, og får et eget boligtillegg som kan erstatte takstbransjens egne retningslinjer for arealmåling. Nå blir det ett dokument, som alle bransjeaktører skal bruke.

Uklarheter lukes vekk

– Det har eksistert ulike måleprinsipper, og en del arealer har vært vanskelig å definere, for eksempel fordi definisjonen kan avhenge av hvordan innredes og brukes.. Det har også vært forskjellige tolkninger knyttet til for eksempel måling av innglassede balkonger. Disse spørsmålene får nå sin endelige løsning.

Begrepene P-rom og S-rom, som har vist seg uklare og ofte konfliktskapende, utgår. Målingene vil i fremtiden være av bruksareal, men spesifisert gjennom ulike former av dette.

– For eksempel vil det for leiligheter oppgis innvendig bruksareal og eksternt bruksareal, som betegner fellesarealer tilhørende boenheten, som boder i kjeller eller på loft, sier Aarnes.

Slipper varierende tolkninger

De nye reglene innebærer ingen stor omveltning, men gir nyttige og praktiske avklaringer til fordel for alle parter, mener Helge Jensen. Han tror at også boligkundene ganske raskt vil bli fortrolige med endringene, og oppleve dem som nyttige.

– Vi vil i stor grad slippe de varierende tolkningene, for eksempel når det gjelder areal med lav takhøyde, eller arealstatusen for et Walk-in Closet, sier Jensen.

For sikker avklaring på krevende områder vil det vil ligge noen gode eksempler i standarden, opplyser han. Gjennom kursing og fagmateriell vil Norsk takst også selv lage en del illustrasjonseksempler.

– Så skal vi ikke legge skjul på at det fortsatt vil være vanskelig å måle vanskelige boliger, der for eksempel spesielle vinkler og buer eller nivåforskjeller på gulv skaper utfordringer. For takstingeniørene bør det være mulig å tilkjennegi dette, og beskrive forholdet, sier Helge Jensen.

Kursing og tilpasning

Nå er standarden vedtatt, og for boliger vil regelverket  ventelig tre i kraft fra 1. januar 2024. I mellomtiden vil det inntre en overgangsordning, med tilpasning til det nye regelverket.