Varsler nye grep i boligpolitikken

Varsler nye grep i boligpolitikken

I sin nylig fremlagte boligmelding blinker Regjeringen ut en rekke mål og innsatsområder. Mange av temaene som omtales får betydning for takstbransjens arbeid med tilstandsrapportering.

Stortingsmeldingen «Ein heilskapleg og aktiv bustadpolitikk for heile landet» ble nylig lagt frem av kommunal- og distriktsminister Erling Sande.

Meldingen skisserer fire hovedmål: At flere skal få mulighet til å eie egen bolig, at leiemarkedet skal være trygt og forutsigbart, at vi skal ta vare på boligene vi har samt bygge de vi trenger og at innsatsen for de som ikke selv klarer å skaffe og beholde sin egen bolig skal forsterkes.

I den såkalte Hurdalsplattformen varslet Regjeringen ved tiltredelsen at den ville legge frem en stortingsmelding om helhetlig boligpolitikk, der kommunene skulle få en styrket rolle i arbeidet med å utjevne sosiale og geografiske forskjeller i boligmarkedet. Dette er nå fulgt opp.

Legger premisser for boligtaksering

– For vår del vil vi sette oss grundig inn meldingen for å kartlegge hvilken betydning intensjoner og forslag får for vår bransje. Mye av innholdet er tett knyttet til medlemmenes arbeid på boligområdet, sier Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst.

Han peker blant annet på et forslag om at Direktoratet for byggkvalitet i samarbeid med næringen skal utvikle tjenester for digitale tilstandsrapporter. Hensikten er at dette skal bidra til lik praktisering av regelverket, samt legge til rette for dataflyt og bruk av data.

– Regjeringen peker på at tilstandsrapportene er en viktig kilde til informasjon. Vi har deltatt i arbeidet med standarden for digitale tilstandsrapporter, og det er et godt signal at man endelig vil ta i bruk hjemmelen til å samle og bruke data for å gjøre bolighandelen tryggere.

Stortingsmeldingen Ein heilskapleg og aktiv bustadpolitikk for heile landet (Boligmeldinga) ble lagt fram av Kommunal – og distriktsminister Erling Sande 15. mars. Les boligmeldingen her

Redusert klimaavtrykk

Meldingen legger også opp til at direktoratet skal utrede mulige endringer i byggteknisk forskrift og byggesaksforskriften, med sikte på å legge til rette for energieffektivitet, energifleksibilitet og lokal energiproduksjon i nye og eksisterende bygg.

– Regjeringen ønsker med det å få vurdert hvordan krav i byggteknisk forskrift kan bidra til at klimaavtrykket fra bygg blir redusert, og samtidig se på fornyelse av kriteriene for lån til miljøvennlige boliger, sier Helgesen.

I tillegg foreslås det at direktoratet skal utrede og foreslå endringer i Plan- og bygningsloven når det gjelder kvalifikasjonskrav til ansvarlige foretak i byggesaker. Samtidig signaliserer Regjeringen ønske om tiltak som kan gjøre at flere boligprosjekter blir enklere og billigere å realisere.

En hovedpilarer i Boligmeldingen er ellers ønsket om at vi må ta bedre vare på og oppgradere de boligene vi har.

Følger opp ønsket om kompetansekrav

Daniel Ø. Helgesen mener stortingsmeldingen viser at medlemmene i Norsk takst fremover vil ha en grunnleggende og viktig rolle som formidler av kunnskap om norske boliger.

– Våre takstingeniører er tett på gjennom takster knyttet til både skade, tilstand, reklamasjon og naturskadetakster. Ingen kjenner den helhetlige tilstanden bedre, sier han.

I forbindelse med den politiske behandlingen av boligmeldingen vil Norsk takst følge opp tidligere innspill til myndighetene om krav til kompetanse og uavhengighet for fagkyndige som tilbyr tjenester knyttet til for eksempel tilstandsrapportering, energimerking og rådgivning om energieffektivitet.