Ser stort behov for rådgivning på solenergi

Takstbransjen bygger målbevisst opp kompetanse på områdene energi og bærekraft. Blant annet etableres det nå en bred kunnskapsbase knyttet til innfasing av solkraft.

– Kravene til energieffektivisering blir stadig høyere, og medfører et økende behov for faglig veiledning. Der vil vi ta en posisjon, som naturlig rådgiver både for eiere av boliger, næringseiendom og offentlige institusjonsbygg, sier Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst.

Nylig fikk bransjeorganisasjonen ferdigstilt et omfattende fagdokument som gjennomgår en rekke sider ved søknadsplikten og de tekniske kravene som må oppfylles når solcellepanel skal monteres på byggverk. På dette området antas det at etterspørselen etter kvalifisert rådgivning vil øke raskt.

– Solkraft har mange fordeler, og vokser hurtig som energikilde. I mange tilfeller er dessuten implementeringen forholdsvis enkel, men forutsetter god planlegging og oppfyllelse av en del tekniske og formelle krav. Takstingeniørene blir en ressurs å lene seg mot i så måte, sier Helgesen.

Mange krav skal oppfylles

Solceller konverterer energien i solstråler til elektrisitet. Et solcellepanel er satt sammen av flere solceller. Flere paneler som er koblet sammen utgjør et solcelleanlegg, som kan benyttes direkte på bygg, i større solcelleparker for elektrisitetsproduksjon eller som strømkilde der det ikke er kraftnett.

– Det mest vanlige er montering på hustak, noe som forutsetter dokumentasjon for at taket er dimensjonert for de lastene solcellene påfører. Solcelleanlegg på byggverk kan dessuten bli å anse som fasadeendring, som krever søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven, påpeker Helgesen.

Også solcelleanleggets eventuelle sammenkobling med bygningens varmeanlegg kan innebære at det utløses krav i henhold til plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.

Behov for ekspertise

Krav om søknad og tillatelse vil være det vanligste utgangspunktet ved montering av solcelleanlegg på bygg. Ved fasadeendring inntrer også en varslingsplikt overfor naboer. Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som forutsetter nødvendig sluttdokumentasjon.

Samtidig er det slik at solcelleanlegg som ikke er i strid med bestemmelser gitt i loven eller kommunale planer og planvedtak, i en del tilfeller kan bygges uten å søke kommunen om tillatelse.

–Dette illustrerer viktigheten av at det gjøres solide faglige og formelle vurderinger i hver enkelt sak. Derfor tror vi etterspørselen etter råd og veiledning fra våre spesialister blir betydelig de nærmeste årene, og nå ruster vi oss for det, sier Daniel Ø. Helgesen i Norsk takst.