Pettersen gjenvalgt som president i Norsk takst

Generalforsamlingen i Norsk takst har gjenvalgt Sture J. Pettersen som president. Bransjen vår har beholdt en bunnsolid posisjon gjennom en tid med omfattende endringer, sier Bodøværingen.

Pettersen har vært i hovedstyret fra 2015 og president siden 2018. Han har bred faglig bakgrunn fra bygg, eiendom og taksering, og er daglig leder i Takstforum Nord AS. Nå er han gjenvalgt for en periode på kun ett år, fordi den maksimale grensen for sammenhengende verv i styret er 10 år.

– I løpet av disse årene har Norsk takst både som bransjeorganisasjon og sett i lys av rammebetingelsene våre vært igjennom en utviklingstakt som savner sidestykke i bransjehistorien. Vi har kommet styrket ut av dette, og mye ligger til rette for fortsatt fremgang, sier Pettersen.

Jobber videre for kompetansekrav
Næringspolitisk har den største enkeltsaken vært arbeidet for tryggere bolighandel gjennom endringer i Avhendingslova. Endringene som trådte i kraft fra 2022 innebar en anerkjennelse av takstbransjens rolle som kvalitetssikrende element i boligomsetningen.

– At en bolig som hovedregel ikke lenger kan «selges som den er» har styrket kravene til utfyllende informasjon og grundige takstrapporter, og vil i det lange løp bidra til å dempe antall tvister mellom kjøper og selger.

Som en naturlig sluttføring av reformen, mener Norsk takst at det også må komme formaliserte krav til bygningssakkyndiges kompetanse. Dette arbeides det videre med, for å sikre at alle som påtar seg takstoppdrag skal ha tilstrekkelig dokumentert kunnskap.

I løpet av det siste året har det fra flere politiske partier kommet signaler som tyder på at lovpålagte kompetansekrav kan være innen rekkevidde. Bransjeorganisasjonen fortsetter sitt arbeid med å få dette på plass, og temaet er på dagsordenen i dialogen med politikere og myndigheter.

Må forsvare uavhengigheten
I en årrekke har takstbransjens uavhengighet blitt utfordret, og dette ser også fremover ut til å bli et tema som vil kreve betydelig engasjement.

– Hvis for eksempel tilbydere av forsikring skulle basere seg på egenansatte takstmenn vil det gå utover integriteten som behøves i en partsuavhengig vurdering, til ugunst for kunder og forbrukere. Vi ønsker tydeligere begrensninger for slike koblinger fra myndighetenes side.

Til tross for god etterspørsel etter tjenester i mange delmarkeder, erkjenner Pettersen at mange medlemsforetak også opplever krevende tider.

– Det er høy endringstakt, både knyttet til faglige krav, teknologi, systemer og samhandling. Endringene har også medført kostnadsøkninger som for en del virksomheter kan være tyngende. Dette er utfordringer også vi som bransjeorganisasjon tar på største alvor.

Vil synliggjøre faglig bredde
Samtidig ser hovedstyret at bransjeorganisasjonen fortsatt har en stor jobb å gjøre når det gjelder å synliggjøre bredden i takstfaget.

– Både på næringseiendom, skade, landbruk, el-taksering og teknologi- og spesialområder ønsker vi å vise at samfunnet kan ha ytterligere nytte av takstingeniørenes spisskompetanse.

Ikke minst innen skade regner Norsk takst med at det vil bli økt behov for takseringstjenester i årene fremover, blant annet som følge av vær- og klimaendringer.

– Vi registrerer allerede at interessen for spesialisering i skadetaksering er rekordhøy blant studenter, og tror dette skyldes at de har fått styrket tro på denne delen av oppdragsmarkedet, sier Sture J. Pettersen.

Visepresident Jon-Aage Bjørnholt fra Nordfjordeid stod ikke på valg i år, og fortsetter i samme verv. Det samme gjelder styremedlem Hans Petter Lindstad fra Jessheim. Nils Håvar Øyås fra Surnadal ble gjenvalgt for en ny periode mens Bjørn Åge Maribu fra Stavanger ble valgt som nytt styremedlem.

Hovedstyret består av til sammen fem medlemmer, og skal lede bransjeorganisasjonens virksomhet i overensstemmelse med lover, vedtekter og vedtak fattet på Generalforsamlingen.