Nyere tilstandsrapporter kan ha stor priseffekt

Det er all grunn til å tro at grundige beskrivelser av teknisk tilstand har betydning for prisen som kan oppnås vet et boligsalg, mener takstbransjen. En ny studie har gjort temaet aktuelt.

– I tilstandsrapportene som nå er i bruk markeres utbedringsbehovene tydelig. Ved avvik av en viss betydning angis estimert kostnad for reparasjoner og oppgraderinger. Dette er informasjon som i høy grad er prisrelevant, sier Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst.

Sammenhengen mellom tilstandsrapporter og oppnådd pris er nylig aktualisert gjennom en studie ved NTNU Handelshøyskolen. Analysen av 6651 salgsobjekter konkluderte med at rapportene tilsynelatende ikke tillegges så stor betydning, og det ble reist spørsmål om de i det hele tatt blir lest.

– Temaet er svært interessant, men det er viktig å være oppmerksom på at undersøkelsesmaterialet omfatter takstrapporter og boligsalg i årene forut for någjeldende bestemmelser i avhendingsloven.  Funnene er fra tiden før 2022, og er neppe beskrivende for dagens situasjon, sier Helgesen.

Leses og tillegges stor vekt

Etter lovendringene har ikke selger lenger kunnet ta forbehold om at boligen «selges som den er», men må dokumentere tilstanden. Kjøper forutsettes å ha lest rapportene, og kan dermed heller ikke klage på forhold det er opplyst om i tilstandsrapport eller salgsoppgave.

Som en konsekvens av endringene bestilles det nå grundigere tilstandsrapporter enn det som var vanlig før.

– Rapportene gir nå god og fyldig bakgrunn for å beregne hva slags kostnader som de nærmeste årene med sannsynlighet vil påløpe i tillegg til kjøpesummen. Vårt inntrykk er at informasjonen blir godt lest, og at takstingeniørenes funn tillegges vekt.

Undersøkelser blant medlemmene i Norsk takst viser dessuten at boligselgere oftere enn før utbedrer mangler ved boligene før salg. Takstingeniørene opplever også at mange kjøpere spør om påpekte avvik, og tar med seg slik informasjon inn i den påfølgende budprosessen.

Bruker kombinert kompetanse

– Forbrukerne har fått større mulighet til å gjøre opplyste vurderinger. Det er all grunn til å tro at den fyldige dokumentasjonen som nå er blitt standard har betydning for prisen som oppnås, og at markedspris og teknisk tilstand ses i sammenheng.

Gode hjelpemidler for automatisert verdsettelse kan ikke erstatte undersøkelsene av tilstand, oppgraderingsbehov og energieffektivitet, påpeker Helgesen, som mener takstingeniørenes kombinerte kompetanse på verdsettelse og det tekniske bidrar til en riktigst mulig vurdering.

– Det ville vært svært spennende om forskerne gjorde en ny studie, basert på nåværende praksis i boligomsetningen. Det ville ikke være overraskende om vi i så fall fikk dokumentert en langt klarere sammenheng mellom beskrevet teknisk tilstand og oppnådd salgspris.

Kanskje ville en slik studie også vise viktigheten av at taksten settes av en uavhengig takstingeniør med fokus på tilstand og energieffektivitet, og ikke bare beliggenhet, påpeker Daniel Ø. Helgesen.

Her er lenke til et innlegg om dette temaet av Daniel Ø. Helgesen, publisert i Dagens Næringsliv 17. januar. Innlegget var noe forkortet av redaksjonen.