Skade

Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Mange medlemmer i Norsk takst har spesiell kompetanse på dette feltet.

Takstingeniører innen for skadetaksering møter kunder i situasjoner som ofte oppleves dramatiske. Sterke følelser kan være utløst, samtidig som store verdier står på spill. Da er takstingeniørens rolle som uavhengig tredjepart en viktig faktor, slik at skadelidte får riktig oppgjør og reparasjon.

I mange tilfeller er det forsikringsselskapet som tar kontakt med skadespesialister i Norsk takst, for å innhente et faglig grunnlag for senere erstatningsutmåling. Noen ganger, spesielt ved kompliserte skader, får takstingeniøren også i oppdrag å styre arbeidene med istandsetting. 

Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform

Ved skjønn velger skadelidte og forsikringsselskapet hver sin takstingeniør, som blir enige om erstatningen med bindende virkning. En takstingeniør med sertifisering innen skjønn fra Norsk takst gir god trygghet for et riktig resultat. 
 
Skader som skyldes skred, storm, stormflo, flom, jordskjelv eller vulkanutbrudd kalles naturskader. En rekke takstingeniører i Norsk takst inngår i beredskapen ved slike skader, etter godkjenning av Norsk Naturskadepool.