Næring

Mange av medlemmene i Norsk takst har spesialkompetanse innen næringseiendom. Denne typen taksering baserer seg i økende grad på internasjonale standarder. 

Takstingeniører i Norsk takst som tilbyr tjenester innen næringseiendom har tilleggsutdanning og kunnskap om ulike metoder for verdisetting. Takstene baseres blant annet på kontantstrømanalyse, sammenlignende salgsverdier, avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og markedsleie. 

Ved verditaksering av næringseiendom er det vanligvis leieinntektene som legges til grunn. Det utarbeides en omfattende rapport der de enkelte leiekontrakter nevnes. Takstingeniøren vurderer områdets generelle leienivå for næringsbygg, og tar i tillegg hensyn til byggets kvaliteter og beliggenhet. 
 
Forhåndstakst på næringseiendom gjøres etter de samme prinsipper som ved en verditakst, men vurderingene av bygget gjøres bare på grunnlag av tegninger og teknisk beskrivelse.

Internasjonalt er det i løpet av de senere årene etablert klare kompetanse- og sertifiseringskrav for denne typen taksering. De er nedfelt i den europeiske ordningen REV (Recognized European Valuer), som også i Norge har fått fotfeste.