Ekstremvær – takstingeniører står klar

Ekstremværet Hans er over oss, og i utsatte områder vil mange kunne oppleve at eiendommene deres får naturskader som følge av flom, storm og jord- og sørpeskred i dagene fremover. Skadetakstingeniører i Norsk takst står derfor nå i beredskap for å hjelpe de som blir utsatt for uværet.

Dersom du skulle oppleve å få en skade på for eksempel boligen eller hytten din, be forsikringsselskapet om å sende en takstingeniør som har høy kompetanse, er uavhengig og objektiv. Be om en takstingeniør organisert i Norsk takst.

Husk, får du besøk av en takstingeniør som er medlem i Norsk takst, så kan du være sikker på at alt er som det skal når det gjelder kompetanse, uavhengighet og objektivitet.

Få varsel og sjekk om din eiendom er i faresonen

Norges vassdrags- og energidirektorat har i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt, tjenesten varsom.no. Her kan du oppdatere deg om blant annet flom- og skredfare, og samtidige registrere deg for å motta varsler på e-post eller sms.

Hva er en naturskade?
Naturskade i lovens forstand er skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Norsk taksts beste tips før skaden har skjedd og når uhellet er ute:

Slik forebygger du skader:

 • Sikre dine verdisaker og løse gjenstander. Rydd uteområder. Du har plikt til å gjøre det du kan for å begrense skadene.
 • Åpne takrenner avløpsrør og sluk. Sørg for at vannet får fritt leide og at avløp er åpne.
 • Lukk alle vinduer og dører godt. Vurder om du trenger å tette ekstra.
 • Rydd verdifulle gjenstander opp fra kjelleren.
 • Sørg for at ting ikke står på gulvet. Få det opp i høyden, gjerne i plastbokser.
 • Ved akutt behov for hjelp – ta kontakt med kommunen.

Når skaden har skjedd:

 • Tørk og tøm ut mest mulig vann.
 • Skru av sikringen for eventuelle etasje som blir oversvømt
 • Fjern vinduer eller lukk dem opp i områder der vannet har kommet inn. La innvendige dører stå åpne.
 • Riv ut gulvbelegg og tepper.
 • Sett opp vifter for å forsterke luftsirkulasjonen.
 • Rydd vekk slam og rengjør.
 • Varmtvannsbereder/elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker.
 • Informer ditt forsikringsselskap raskt. Ta gjerne bilder av skader.
 • Som eier har du et ansvar for å sikre eiendeler og bygningsmasser mot større skade.