Personvernerklæring

Personvernerklæring

Norges Takseringsforbund og datterselskapet Verdi NTFS AS, heretter Norsk takst (1), er opptatt av å beskytte og respektere personvernet. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen. Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan Norsk takst behandler personopplysninger.

 

GENERELT OM PERSONOPPLYSNINGER

En personopplysning er en opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Navn og adresse er eksempler på hva som kan anses for å være en personopplysning.

BEHANDLINGSANSVARLIG

Norsk takst er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Øverste leder har det formelle og overordnede ansvaret for at behandlingen (det vil si innsamling, lagring eller på annen måte håndtering) av personopplysninger er i overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning.

HVILKE OPPLYSNINGER SOM BEHANDLES

I forbindelse med takstoppdrag samles det inn følgende personopplysninger:

  • Kontaktinformasjon: Fullt navn, e-postadresse, post- og bostedsadresse og telefonnummer.
  • Eiendomsinformasjon som kan knyttes til oppdragsgiveren: Adresse, gnr., bnr., eventuelt snr./fnr., eierform, boligtype, organisasjonsnummer, andelsnummer, antall rom, soverom, primærrom, bruksareal, etasje, byggeår, tomt, kommunenummer, verdivurdering, takst, prisantydning, forsidebilde av eiendom og tilstandsinformasjon.
  • Betalingsinformasjon: Informasjon om bestillinger, herunder informasjon som er nødvendig for å utføre, og prosessere betalingen for taksttjenester.

Informasjonen behandles for at medlemsforetakene skal kunne gjennomføre og utarbeide bestilte oppdrag/tjenester. Avhengig av omstendighetene kan det være nødvendig for Norsk takst å også behandle andre kategorier av personopplysninger.

HVOR LENGE VI OPPBEVARER DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi vil slette eller anonymisere personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, når fortsatt lagring ikke er nødvendig for å oppfylle lovpålagte forpliktelser (eksempelvis etter bokføringsloven), eller når det ikke foreligger et annet gyldig behandlingsgrunnlag for å fortsette lagringen.

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER
Utlevering til våre databehandlere

Det er flere selskaper som utfører behandling av personopplysninger for Norsk takst, og de er dermed våre databehandlere. Det er inngått egne databehandleravtaler mellom Norsk takst og våre databehandlere som regulerer hvilken informasjon leverandørene har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Tiqri AS og Strømberg AS er våre totalleverandører for utvikling, drift og vedlikehold av takseringsprogramvaren (Ivit, E-tiq og Webtakst) som NTFs datterselskap Verdi NTFS AS har ansvar for. Intility AS er vår totalleverandør av virksomhetskritisk teknologiplattform. Disse selskapene er våre databehandlere, og de vil i forbindelse med tjenestene de leverer til oss kunne behandle personopplysninger på våre vegne.

Utlevering til våre samarbeidspartnere

Norsk takst har også samarbeidsavtaler med 4castgroup AS, Eiendomsverdi AS og Vendu AS som tilbyr ulike tjenester til både forbrukere og profesjonelle. Dette innebærer at opplysninger fra takstoppdrag (som adresse, gnr., bnr, eventuelt snr./fnr., eieform, boligtype, organisasjonsnummer, andelsnummer, antall rom, soverom, primærrom, bruksareal, etasje, byggeår, tomt, kommunenummer, verdivurdering, takst, prisantydning, forsidebilde av eiendom og tilstandsinformasjon) vil bli delt med forannevnte selskap. Kontaktinformasjon og betalingsinformasjon deles ikke.

Formålet med utlevering til disse samarbeidspartnerne er å tilby forbrukere og profesjonelle bedre innsikt i eiendommers tekniske tilstand, forbedre kvaliteten på eiendomsdata gjennom analyse og statistikk, samt å estimere eiendomspriser.

4castgroup AS
4castgroup AS leverer informasjons- og analysetjenester om eiendommer i Norge. Tjenestene til 4castgroup omfatter rene informasjonstjenester (som formidling av tilstandsdata og annen data om eiendommer), samt analyse- og statistikktjenester om geografiske områder og konkrete eiendommer. Opplysningene Norsk takst deler med 4castgroup vil kunne bli tilgjengeliggjort for sluttkunder gjennom informasjonsplattformer som driftes av samarbeidspartnere av 4castgroup. Sluttkundene kan være både offentlige aktører (slik som kommuner og forvaltningsorgan) og private virksomheter med behov for tilgang på slik informasjon.

4castgroup AS, Karenslyst allé 2, 0278 Oslo, er behandlingsansvarlig for personopplysningene i sine systemer.

Grunnlaget for Norsk taksts utlevering av dine eiendomsdata til 4castgroup AS er personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Dette innebærer at vi anser utleveringen som nødvendig for formål knyttet til Norsk taksts berettigede interesser i å forvalte eiendomsdataene i våre databaser på en samfunnsmessig og kommersielt verdiskapende måte. Samtidig har vi vurdert eventuelle personvernulemper som måtte være aktuelle slik at disse ikke overstiger våre interesser i å gjennomføre utleveringen. Ved vurderingen har vi lagt vekt på at utleveringen tjener allmennyttige hensyn (ved å bidra til økt innsikt og kunnskap om eiendommer blant offentlige og private aktører) så vel som kommersielle, samtidig som opplysningene om din eiendom er lite personvernsensitive, ikke omfattende og offentlig tilgjengelig andre steder.

Eiendomsverdi AS
Eiendomsverdi AS tilbyr sine kunder informasjonstjenester om det norske boligmarkedet, i tillegg til å levere statistisk verdivurdering, statistikk- og analyseprodukter. Opplysningene Norsk takst deler med Eiendomsverdi vil kunne bli tilgjengeliggjort for Eiendomsverdi AS sine kvalifiserte kunder (som blant annet er banker, forsikringsselskap, eiendomsmeglere og andre takstmenn) gjennom Eiendomsverdi AS sine tjenester. Verdivalidering for banker vil kun bli tilgjengeliggjort for banker du selv, eller takstmann på vegne av deg, oppgir referansenummer til, og er kun aktuelt ved kjøp av verditakster.

Eiendomsverdi AS, PB 1052 Sentrum, 0104 Oslo, tlf. 23 00 28 20 er behandlingsansvarlig for personopplysningene i sine systemer.

Grunnlaget for NTFs utlevering av dine eiendomsdata til Eiendomsverdi AS er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Ved vurderingen av dette behandlingsgrunnlaget, er det lagt vekt på at allmennyttige hensyn (som statistikk, verdivurdering ved finansiering mv.), overstiger eventuelle personvernulemper, samtidig som opplysningene om din eiendom er lite personvernsensitive, ikke omfattende og offentlig tilgjengelig andre steder.

Vendu AS
Vendu AS leverer bolig- og eiendomsanalyse-tjenester som gir brukeren av tjenestene innsikt i boligens tilstand. Selskapet utvikler også pris-, statistikk- og risikomodeller vedrørende norske boliger og boligmarkedet. Opplysningene Norsk takst deler med Vendu AS vil kunne bli tilgjengeliggjort for Vendu AS sine brukere gjennom Vendu AS sine tjenester.

Vendu AS, Maridalsveien 3, 0178 Oslo, er behandlingsansvarlig for personopplysningene i sine systemer.

Grunnlaget for NTFs utlevering av dine eiendomsdata til Vendu AS er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Ved vurderingen av dette behandlingsgrunnlaget, er det lagt vekt på at allmennyttige hensyn (som trygg bolighandel, redusert konfliktpotensial, statistikk, verdivurdering ved finansiering mv.), overstiger eventuelle personvernulemper, samtidig som opplysningene om eiendommene er lite personvernsensitive, ikke omfattende og offentlig tilgjengelig andre steder.

DINE RETTIGHETER

I forbindelse med behandlingen av personopplysninger har du ("den registrerte") en rekke rettigheter etter personvernlovgivningen. Du har rett til å kreve innsyn i og retting av dine personopplysninger, og kan også ha rett til å protestere mot behandlingen, samt rett til dataportabilitet. Videre kan du kreve sletting av dine personopplysninger, eller kreve begrensning av behandlingen av disse.

For å føre tilsyn med virksomheters behandling av personopplysninger er det opprettet et Datatilsyn. Dersom du er misfornøyd med vår behandling av personopplysninger kan han sende en klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjonen til Datatilsynet finner du på deres hjemmeside http://www.datatilsynet.no. På hjemmesiden finner du også ytterligere informasjon om våre plikter og dine rettigheter etter gjeldende personvernlovgivning.

Den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning er tilgjengelig på http://www.lovdata.no.

KONTAKTINFORMASJON

Dersom du ønsker mer informasjon om Norsk taksts behandling av personopplysninger, eller ønsker å utøve noen av dine rettigheter som registrert (slik beskrevet ovenfor) kan du sende en henvendelse per post til:

Norsk takst
Klingenberggata 7A, postboks 1516 Vika
eller på epost til: adm@norsktakst.no

(1) Norsk takst er Norges Takseringsforbunds markedsnavn  

Sist oppdatert 16.12.2019