Vedtekter

Vedtektene regulerer forholdet mellom organisasjonen på den ene siden og det enkelte medlemsforetak og den enkelte takstmann på den andre. Det vil i hovedsak bety at medlemsforetaket eller takstmannens "status" i forhold til Norsk takst, sertifikater for ulike områder, fullmektigordninger og lignende, reguleres i vedtektene.

1. FORMÅL OG DEFINISJONER 

1.1 Formål 
Vedtektene for Norsk takst har som formål å utdype lovenes bestemmelser, og å regulere forholdet mellom medlemsforetak, tilhørende takstmenn og organisasjonen.

1.2 Definisjoner
Norsk takst benytter en rekke uttrykk i sitt regelverk og sin organisasjonspraksis. Innholdet i flere slike uttrykk er gitt følgende definisjon:

1.2.1. Administrasjonen: 
Den daglige drift av Norsk takst tas vare på av en administrasjon, direkte underlagt forbundets styre.

1.2.2. Fagområde: 
Et område, definert av takseringsobjekt og rapportform, hvor medlemsforetaket autoriseres og takstmannen sertifiseres til å arbeide innenfor.

1.2.3. Autorisasjon: 
En tillatelse, gitt av Norsk takst, til å tilby profesjonelle tjenester, med referanse til Norsk taksts autorisasjonsordning.

1.2.4. Sertifisering: 
En utøvende takstmann sertifiseres for å arbeide innen det fagområdet, som Norsk takst finner takstmannen faglig kvalifisert for. Medlemsforetaket den sertifiserte takstmannen arbeider for mottar tilsvarende autorisasjon. Den sertifiserte takstmannen signerer sine rapporter på vegne av medlemsforetaket. (jfr. Norsk taksts Lov § 4, 3. avsn.)

1.2.5. Medlemsforetak: 
Et foretak som har fått medlemskap i, og autorisasjon av, Norsk takst.

1.2.6. Standardiserte rapportformer:
Hovedstyret kan beslutte at standardiserte rapportformer alltid skal anvendes i tilknytning til autorisasjons- eller sertifiseringsområder. De sertifiserte takstmennene og autoriserte medlems-foretakene er forpliktet til å benytte denne rapportformen.

 

2. INNMELDING

2.1 Medlemskap 
Norsk takst godkjenner søknader om medlemskap når søkeren tilfredsstiller kravene i Norsk taksts regelverk.

En sertifisert takstmann tilknyttet et autorisert medlemsforetak plikter å være medlem av en regional eller landsomfattende avdeling av Norsk takst.

2.2 Autorisasjon   
Norsk takst har de autorisasjonsområder som er vedtatt av Hovedstyret og som skal følge som vedlegg til disse vedtekter. 

Alle takstmenn som er sertifisert i hht. Norsk taksts Vedtekter og som arbeider for et medlemsforetak gir grunnlag for foretakets autorisasjoner. (jfr. Norsk taksts Lov § 4, 3. avsn.)

Medlemsforetakets autorisasjon gis på bakgrunn av at minst en sertifisert takstmann arbeider for foretaket. 

Et medlemsforetak kan i tillegg engasjere andre sertifiserte takstmenn innen de autorisasjonsområdene foretaket allerede besitter, forutsatt at den innleide takstmannen er sertifisert på området og at han har møtt sine forpliktelser overfor Norsk takst. Dersom takstmannen skal levere rapporter i navnet til flere foretak, må han imidlertid skaffe seg de lisenser og tillatelser for IT-verktøy etc. som dette krever.

2.3 Sertifisering 
En takstmann kan sertifiseres når takstmannen innehar de nødvendige faglige kvalifikasjoner som til en hver tid kreves innenfor de ulike fagområder hvor forbundet utsteder sertifisering. Søkeren må ha hederlig vandel. 

Kravene til sertifisering vedtas av Hovedstyret, eller av det utvalg som Hovedstyret har tildelt slik myndighet.

Søkeren skal ha gjennomført den utdanningen og bestått den eksamen med det resultat som til enhver tid er godkjent av Norsk taksts Hovedstyre. Eksamen som er eldre enn 3 år gir ikke automatisk rett til sertifisering. 

For sertifisering på områder hvor Norsk takst ikke har godkjente utdanningstilbud kan Norsk takst tilby egne sertifiseringsprøver som, ved bestått, gir rett til sertifisering. Slike prøver kan i spesielle tilfeller tilbys søkere som kan dokumentere god faglig, teoretisk og praktisk bakgrunn.

Søkerens faglige kvalifikasjoner og relevant praksis kan i særlige tilfeller også kvalifisere for sertifisering uten avleggelse av eksamen eller sertifiseringsprøver.

Søknadene kan behandles administrativt. Søknader om sertifisering uten å ha gjennomført den til enhver tid godkjente utdanning behandles av Hovedstyret eller av det utvalg som Hovedstyret har tildelt slik myndighet.

2.4 Sertifisering, aktiv eller passiv
Et aktivt sertifikat kan etter søknad settes passivt. Et passivt sertifikat kan etter søknad settes aktivt.

2.5 Takstfullmektig 
Status som takstfullmektig kan oppnås innen enkelte fagområder. Det skal stilles de samme krav til faglig bakgrunn for takstfullmektiger som det stilles til sertifiserte takstmenn.

Det skal inngås avtale mellom takstfullmektigen og et medlemsforetak i Norsk takst. Medlemsforetaket skal ha en sertifisert takstmann med minst 3 års praksis på det aktuelle fagområdet som den fagansvarlige for takstfullmektigen. 

Som avtaledokument skal benyttes en standard fullmektigavtale utarbeidet av Norsk takst. Partene kan avtale andre forhold så lenge disse ikke er i strid med innholdet i standardavtalen.

En takstmann kan være fagansvarlig for inntil 5 takstfullmektiger innenfor samme fagområde.

For takstfullmektiger er det medlemsforetaket som er ansvarlig.

Takstfullmektiger bør ha kontorfellesskap med det medlemsforetaket som er part i fullmektigavtalen. Der det er vanskelig eller umulig med kontorfellesskap, skal det etableres en skriftlig avtale som sikrer at den nødvendige oppfølgingen blir ivaretatt, blant annet ved elektronisk kommunikasjon.

En takstfullmektig må ha bestått eksamen som kvalifiserer til full sertifisering for det aktuelle sertifikatet i løpet av 3 år etter inngåelse av fullmektigavtalen, hvoretter fullmektigordningen opphører. 

2.6 Studentmedlem
En student på Norsk taksts godkjente utdanningstilbud kan søke Studentmedlemskap. Medlemskapet forvaltes av administrasjonen i Norsk takst.

 

3. OPPHØR AV MEDLEMSKAP OG AUTORISASJON, TAP AV SERTIFISERING

3.1 Opphør av medlemskap 
Utmelding skjer skriftlig til forbundet innen utgangen av september måned, gjeldende fra første årsskifte. Administrasjonen kan i helt spesielle tilfeller gjøre unntak fra disse kravene.

3.2 Opphør av autorisasjon 
Ved tap av sertifisering som følge av brudd på forbundets regelverk, opphører samtidig den autorisasjon som er knyttet til angjeldende sertifisering.

Hvis en sertifisert takstmann slutter eller får annet arbeidsavbrudd, og ingen andre i firmaet har tilsvarende sertifikater, kan firmaet likevel fortsette virksomheten i inntil 12 måneder med innleid sertifisering.

Hvis et medlemsforetak, etter purringer, ikke har betalt utestående fordringer til Norsk takst-gruppen (Norsk takst og datterselskap) innen 4 uker etter at fordringen er sendt til inkasso, regnes medlems-foretakets autorisasjon og medlemskap som opphørt. Hovedstyret kan justere denne fristen dersom de finner det nødvendig. Når særlige forhold tilsier det kan administrasjonen innvilge en forlengelse av fristen. Andre uoppgjorte økonomiske forpliktelser til Norsk takst-gruppen eller avdeling kan også innebære at medlemsforetaket mister sine autorisasjoner etter vedtak i Hovedstyret.

Alle sertifiserte takstmenn i foretaket skal informeres dersom medlemsforetaket, på grunn av mislighold av sine forpliktelser til Norsk takst-gruppen, eller etter vedtak i Norsk taksts organer, gis varsel om at autorisasjon og medlemskap er under vurdering.

Et medlemsforetak som er avviklet, eller på annen måte har opphørt, kan ikke inneha autorisasjoner eller medlemskap i Norsk takst. Norsk taksts forpliktelser til et slikt medlemsforetak opphører samtidig.

Dersom et medlemskap er brakt til opphør på grunn av mislighold som betalingsforsinkelser eller lignende, og ikke av faglige eller yrkesetiske årsaker, har administrasjonen anledning til å gjenopprette medlemskapet dersom misligholdet bringes i orden innen rimelig tid.

3.3 Midlertidig opphør av sertifikat
Midlertidig opphør av et sertifikat kan innvilges. I denne perioden bortfaller avgifter som er knyttet til sertifikatet. Det kan ikke utføres taksering under det aktuelle sertifikatet i perioden.
Søknader om midlertidig opphør av sertifikat behandles administrativt i Norsk takst. 

3.4 Tap av sertifisering
Hovedstyret kan vedta at sertifiserte takstmenn kan tape sin sertifisering der takstmannen:

a)  overtrer forbundets lover, vedtekter eller etiske regler og regler for god takseringsskikk.
b)  på andre områder enn de som er dekket under pkt. a, opptrer på en annen måte enn det intensjonene i Norsk taksts lover og regelverk krever.
c)  bryter norsk lov i utøvelsen av sitt yrke som takstmann. 

Takstmenn som ikke gjennomfører den pålagte etterutdanningen (jfr. pkt. 4) taper den aktuelle sertifisering. For å få gjenopprettet en sertifisering, må en ta relevant etterutdanning innen etterutdanningsperiodens utløp. For å få gjenopprettet en sertifisering på et senere tidspunkt kreves bestått eksamen fra relevant område ved Norsk taksts godkjente utdanningstilbud.

Takstmenn som velger å benytte andre rapportformer enn de som er vedtatt av Norsk takst for et bestemt sertifiseringsområde taper den aktuelle sertifisering for en periode fastlagt av Norsk taksts Hovedstyre. 

3.5 Klagebehandling, suspensjon og eksklusjon

Norsk takst har en ordning for behandling av både faglige og etiske klager på sertifiserte takstmenn og autoriserte medlemsforetak. Hovedstyret kan vedta nærmere regler for klageprosessen og iverksetter ordningen på områder hvor lover eller vedtekter ikke allerede beskriver rutinene.

Administrasjonen fatter vedtak om sanksjoner i form av råd, kompetanseheving eller sidemannskontroll etter Hovedstyrets vedtatte regler for klageprosessen eller etter Hovedstyrets vedtak. Hovedstyret fatter vedtak om suspensjon og eksklusjon.

Et medlemsforetak eller en takstmann kan pålegges rådgivning, kompetanseheving, sidemannskontroll eller suspenderes for et nærmere bestemt tidsrom eller innstilles for eksklusjon hvis medlemsforetaket:

a) overtrer forbundets lover, vedtekter eller etiske regler og regler for god takseringsskikk.

b) på andre områder enn de som er dekket under pkt. a, opptrer på en annen måte enn det intensjonene i Norsk taksts lover og regelverk krever.

Administrasjonens vedtak om rådgivning, kompetanseheving eller sidemannskontroll kan påklages til Hovedstyret og Hovedstyrets vedtak er da endelig. Hovedstyrets vedtak om suspensjon eller eksklusjon, eller en mildere sanksjon, kan ankes til Ankeutvalget for disiplinærsaker.

 

4. ETTERUTDANNING 
Forbundets etterutdanning er obligatorisk og skal gjennomføres med en hyppighet og et innhold fastsatt av Hovedstyret. 

Sertifiserte takstmenn skal gjennomføre etterutdanning. Dette gjelder også for takstmenn med sertifikater satt passive.

Administrasjonen har anledning til å innvilge mindre utsettelser av etterutdanningen når spesielle hensyn tilsier det.

Takstmenn som underviser i det Norsk takst-godkjente etterutdanningsprogram kan ved administrativ avgjørelse få det gjeldende etterutdanningsprogram godkjent. 

 

5. AVGIFTER
Kontingent, grunnavgift, serviceavgift og andre avgifter vedtas av Generalforsamlingen.

Det kan søkes om reduserte avgifter for sertifiserte takstmenn som av sosiale eller helsemessige årsaker må redusere sin takseringsvirksomhet. Søknadene behandles administrativt. 

 

6. FORSIKRING 
Sertifiserte takstmenn og takstfullmektiger er forpliktet til å delta i Norsk taksts kollektive ansvarsforsikring. Organisasjoner Norsk takst har formelt samarbeid med, og som har tilsvarende dekning, gir fritak fra denne forpliktelse.

 

7. HEDERSTEGN OG ÆRESMEDLEMSKAP
Hovedstyret kan tildele hederstegn til takstmenn og kan utnevne personlige æresmedlemmer. Æresmedlemskap gis til takstmenn som etter Hovedstyrets oppfatning har gjort en særlig stor innsats for Norsk takst. Tildelingen finner sted på Generalforsamling. (jfr. Statutter for tildeling av hederstegn og æresmedlemskap)

 

8. TILLITSVALGTE 
Tillitsvalgte er sertifiserte takstmenn som er valgt eller utpekt til å sitte i styre, komité eller utvalg i Norsk takst. (jfr. Norsk taksts Lov § 4) 

Det gis ikke økonomiske særbetingelser for tillitsvalgte i Norsk takst. Kompensasjon for det arbeid som nedlegges vedtas av Generalforsamlingen i henhold til forbundets lover. (jfr. Norsk taksts Lov § 7, 4. ledd, pkt. 9.)

Tillitsvalgte svarer normal avgift for eksamener som avlegges i tilknytning til utdanningstilbud i regi av Norsk takst. 

 

9. ANKE OVER VEDTAK 
Vedtak gjort administrativt eller av vedtaksføre utvalg kan ankes til Hovedstyret som fatter endelig vedtak.

 

10. ENDRING AV VEDTEKTER 
Disse vedtektene kan endres av Generalforsamlingen med 2/3 flertall.

 

-

Endret sist på Generalforsamling 25. mai 2019.

Sist oppdatert 11.11.2020