Lover

Lovene regulerer organisasjonens funksjon. Hvem som kan være medlem, hvem som har stemmerett og hvem som er valgbar. Videre regulerer lovene hvilke organer vi trenger for å fungere som en rasjonell organisasjon og hvor de ulike beslutningene fattes i organisasjonen.

§ 1 Forbundet

Forbundets navn er Norges TakseringsForbund (NTF).

Medlemmer i forbundet er autoriserte foretak. NTF er en selveiende enhet, dvs. at ingen i kraft av eierposisjon kan disponere over dens formue, har krav på utdeling av overskudd eller hefter for dens gjeld.

Forbundet kan opprette regionale avdelinger og landsomfattende fagavdelinger etter vedtak i Hovedstyret. Avdelingenes vedtekter godkjennes av Hovedstyret etter innstilling fra avdelingene selv.

I tillegg til loven har forbundet vedtekter, etiske regler og annet utfyllende regelverk vedtatt i forbundets faste organer (jfr. § 3).

Forbundets forretningsadresse er i Oslo.

§ 2 Formål

NTF er en interesseorganisasjon for takseringsforetak som skal tilrettelegge og arbeide for at medlemsforetakene kan utøve sitt virke på en profesjonell måte.

Dette skal oppnås ved å:

a) Tilrettelegge for faglig utvikling av yrket og høyne medlemsforetakenes kompetanse.
b) Stille høye krav til etikk og habilitet.
c) Arbeide for gode politiske rammebetingelser.
d) Sikre rekruttering av takstmenn.
e) Være en aktiv deltaker i samfunnsdebatten.

§ 3 Faste organer

Forbundet har følgende faste organer:

  • Generalforsamling (jfr. § 7)
  • Avdelingslederkollegium (jfr. § 9)
  • Hovedstyre (jfr. § 10)
  • Kontrollkomité (jfr. § 12)
  • Ankeutvalg for disiplinærsaker (jfr. § 14)
  • Fagavdelinger
  • Regionale avdelinger

§ 4 Medlemskap

For å bli medlem av NTF må en søker være et registrert foretak og tilfredsstille kravene som stilles i forbundets vedtekter.

Medlemsforetakene må rette seg etter forbundets regelverk og vedtak fattet med hjemmel i disse.

Alle takstmenn sertifisert i henhold til forbundets vedtekter og som er ansatt i eller eier av et medlemsforetak, kan representere sitt medlemsforetak og velges som tillitsvalgt i NTF, forutsatt at alle forpliktelser i henhold til forbundets regelverk er oppfylt (jfr. Vedtekter pkt. 1.2.4 og 8).

Ordinær utmelding skal skje skriftlig i henhold til forbundets vedtekter (jfr. Vedtekter pkt. 3.1).

§ 5 Mislighold av medlemskap

Forbundet har rett til å bringe et medlemskap til opphør dersom medlemsforetaket ikke følger forbundets regelverk. Dette skjer i henhold til vedtektsfestede regler eller i form av suspensjon eller eksklusjon (jfr. Vedtekter pkt. 3).

§ 6 Klagebehandling, suspensjon og eksklusjon

NTF har en ordning for behandling av både faglige og etiske klager på sertifiserte takstmenn og autoriserte medlemsforetak. Hovedstyret vedtar og iverksetter ordningen på områder hvor lover eller vedtekter ikke allerede beskriver rutinene.

Hovedstyret fatter vedtak om suspensjon og eksklusjon.

Et medlemsforetak kan suspenderes for et nærmere bestemt tidsrom eller innstilles for eksklusjon hvis medlemsforetaket:

a) overtrer forbundets lover, vedtekter eller etiske regler og regler for god takseringsskikk.

b) på andre områder enn de som er dekket under pkt. a, opptrer på en annen måte enn det intensjonene i NTFs lover og regelverk krever.

Hovedstyrets vedtak om suspensjon eller eksklusjon kan ankes til Ankeutvalget for disiplinærsaker.

§ 7 Generalforsamlingen

Ordinær Generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Generalforsamlingen innkalles av Hovedstyret med minst fire - 4 - ukers varsel. Innkallingen skal inneholde dagsorden med nødvendige vedlegg og forslag til vedtak, samt Valgkomiteens forslag.

Forslag fra medlemsforetak og avdeling, gjeldende etterfølgende dagsorden, må gjøres skriftlig og være Hovedstyret i hende senest åtte - 8 - uker før Generalforsamling avholdes.

På ordinær Generalforsamling behandles følgende saker:

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden
2) Kontrollkomitéens rapport til Generalforsamlingen
3) Årsberetning og regnskap for NTF og datterselskap
4) Valg av revisor
5) Aktivitetsrapport for siste år
6) Lover, vedtekter og etiske regler
7) Strategi for Norges TakseringsForbund
8) Innkomne forslag
9) Fastsettelse av kontingent, grunnavgift, serviceavgift og godtgjørelse til tillitsvalgte for neste år.
10) Økonomisk prognose – 4 år
11) Endringer i sammensetningen av avdelinger
12) Valg:

a) President og Visepresident (jfr. § 10)
b) Hovedstyremedlemmer på valg (jfr. § 10)
c) 2 varamedlemmer til Hovedstyret (jfr. § 10)
d) Kontrollkomitéens leder, 4 utvalgsmedlemmer og 1 varamedlem på valg (jfr. § 12)
e) Valg av ordfører og varaordfører
f) Medlemmer av Ankeutvalget på valg (jfr. § 14)
g) Valgkomité med 1 leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem (jfr. § 13)

13) Fastsettelse av sted for neste Generalforsamling

Generalforsamlingen ledes av den valgte ordfører eller varaordfører.

Vedtak på Generalforsamlingen skal protokolleres og protokollen skal undertegnes av 2 valgte tilstedeværende medlemsforetak.

På Generalforsamlingen har hvert medlemsforetak et antall stemmer tilsvarende antall sertifiserte takstmenn under den forutsetning at både medlemsforetaket og de sertifiserte takstmennene har oppfylt sine forpliktelser og er stemmeberettiget i henhold til NTFs regelverk (jfr. § 4). Hvert medlemsforetak kan maksimalt ha 15 stemmer, samt inntil 5 fullmakter. Stemmegivningen gis samlet.

Takstmenn med alle sine sertifikater satt passive, samt takstfullmektiger er ikke stemmeberettiget på Generalforsamlingen.

Et medlemsforetak kan stemme via fullmektig. Intet medlemsforetak kan avgi flere enn 5 stemmer som fullmektig for andre medlemsforetak. Fullmakten må være skriftlig og undertegnet av medlemsforetaket, og utstedt til fullmektig som må være stemmeberettiget medlemsforetak i forbundet. Fullmakter må leveres senest innen 2 timer før Generalforsamlingen.

Vedtak på Generalforsamlingen treffes med simpelt flertall, unntatt ved lovendring som krever 2/3 flertall av det av de avgitte stemmer. I tilfelle stemmelikhet er Presidentens stemme avgjørende.

§ 8 Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling kan avholdes med minst fjorten - 14 - dagers skriftlig varsel etter Hovedstyrets beslutning, eller når det forlanges av minst 1/10 av de stemmer som medlemsforetakene representerer.

§ 9 Avdelingslederkollegium

Hovedstyret skal bruke avdelingslederne (Avdelingslederkollegiet) for å diskutere og forankre faglige og organisasjonspolitiske spørsmål. Hovedstyret skal gjennomføre minst ett årlig møte med avdelingslederkollegiet.

I Avdelingslederkollegiet er alle avdelingene representert. Avdelingene representeres av avdelingens leder, med mindre en annen er valgt.

§ 10 Hovedstyret

Hovedstyret består av President, Visepresident og 3 hovedstyremedlemmer. Presidenten og Visepresidenten velges særskilt. Til Hovedstyret velges 2 varamedlemmer. Valgperioden er 2 år, eller kortere når det er naturlig for å sikre kontinuitet i Hovedstyret.

Presidenten og ett hovedstyremedlem sammen forplikter forbundet med sin underskrift. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer er til stede. I tilfelle stemmelikhet er Presidentens stemme avgjørende.

Hovedstyret skal lede forbundets virksomhet i overensstemmelse med lover, vedtekter og vedtak fattet på Generalforsamlingen.

Hovedstyret nedsetter komiteer og utvalg. Hovedstyret fastsetter dessuten instrukser og retningslinjer for disse.

Hovedstyret oppnevner 2 utvalgsmedlemmer til Ankeutvalget for disiplinærsaker (jfr. § 14).

Hovedstyret skal treffe avgjørelser i alle saker som etter lover og vedtekter ikke er lagt til Generalforsamlingen, og skal blant annet behandles og fastsette neste års budsjett og målsettingsdokument, samt godkjenne avdelingenes vedtekter.

Hovedstyret skal føre protokoll for sine vedtak og protokollen skal undertegnes av de møtende styremedlemmer.

Med unntak av Kontrollkomitéens rapporter og Valgkomiteens innstilling, skal Hovedstyret gi innstilling i alle saker som legges frem for Generalforsamlingen. Hovedstyrets medlemmer kan ikke være medlem i faste utvalg og komiteer.

§ 11 Administrasjon

Forbundet skal ha en administrasjon som ledes av administrerende direktør.

§ 12 Kontrollkomité

Kontrollkomitéen består av leder, to komitémedlemmer og to varamedlemmer som velges av Generalforsamlingen. Komiteen er beslutningsdyktig dersom tre komitémedlemmer er til stede. Kontrollkomitéens leder og øvrige komitémedlemmer velges for to - 2 - år av gangen.

Komiteen har som mandat å føre tilsyn med forbundets virksomhet ved å påse at de vedtak som fattes av Hovedstyret er i samsvar med gjeldende lover, vedtekter, instrukser og vedtak truffet av forbundets høyere organer. Kontrollkomitéen skal også føre tilsyn med at forannevnte vedtak er fulgt opp.

Kontrollkomiteen skal på samme måte ha innsyn i styreprotokoller og relevant informasjon i NTFs datterselskaper.

Kontrollkomitéen skal likeledes vurdere om Hovedstyret har virket etter de fullmakter som er gitt dem etter forbundets lover. Dessuten er kontroll av at regnskapet er utført og fremlagt på en oversiktlig og forståelig form, samt at tilhørende rapporter fra revisor foreligger, en del av mandatet.

Komiteen møtes til konstituerende møte så raskt som mulig etter at de er valgt. Her velger de sin nestleder blant komitémedlemmene. Komitéen møtes ellers minst en gang årlig og ett av disse gjennomføres over to dager med følgende dagsorden:

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden
2) Gjennomgang av protokoller og relevante dokumenter for NTF og datterselskaper
3) Hovedstyrets årsberetning
4) Regnskap med revisors beretning for NTF og datterselskap
5) Innstilling på revisor for neste periode
6) Gjennomgang av forslag til lovendringer
7) Kontrollkomitéens rapport til Generalforsamlingen
8) Fastsettelse av dato og møtested for neste møte

Hovedmøtet legges til et tidspunkt som setter komiteen i stand til å behandle alle punkter på den faste dagsorden. Hovedmøtet må likevel finne sted tidsnok til at komiteens rapport kan legges frem for Generalforsamlingen.

Kontrollkomitéen rapporterer til Generalforsamlingen. Det føres møteprotokoller som undertegnes av de møtende og legges frem for Hovedstyret til orientering. 

Forbundets administrasjon skal gjøre klar nødvendige dokumenter i tråd med dagsorden. I den grad det er nødvendig for å fylle sitt mandat, har komiteen også adgang til forbundets regnskapsbøker, styrets protokoller, revisors protokoller og andre protokoller, samt andre dokumenter som er relevante for å utføre oppgavene i tråd med komiteens mandat.

Kontrollkomitéen er ansvarlig for fullmaktsprøving.

§ 13 Valgkomité

Valgkomiteen foreslår kandidater for valg i henhold til § 7, punkt 12 a) – f), og avgir sin innstilling til Generalforsamlingen. Valgkomiteen velges for ett - 1 - år av gangen. Hovedstyret innstiller på ny Valgkomité.

§ 14 Ankeutvalg for disiplinærsaker

Ankeutvalget sammensettes av 3 utvalgsmedlemmer som velges av Generalforsamlingen og 2 utvalgsmedlemmer som oppnevnes av Hovedstyret (jfr. § 10, 5. avsnitt). Ankeutvalget er ankeinstans for vedtak fattet av Hovedstyret om suspensjons- eller eksklusjonssaker. Ankeutvalget skal være fulltallige ved behandling av slike saker.

Ankeutvalget velges/oppnevnes for to - 2 - år av gangen.

§ 15 Funksjonstid

Funksjonstiden for medlemmer av Hovedstyret, Kontrollkomité, Ankeutvalg og Valgkomité kan ikke overstige 6 år sammenhengende.

Presidentens funksjonstid er inntil 10 år sammen­hengende inklusive tjenestetid som styremedlem.

§ 16 Oppløsning av Norges TakseringsForbund

NTF kan oppløses etter vedtak på to ordinære generalfor­samlinger etter behandling i sakslistens punkt 6. Oppløsning krever 2/3 flertall.

Ved vedtak om oppløsning skal General­forsamlingen oppnevne et forvaltningsråd som skal ta vare på NTFs arkiv, øvrige eiendeler og eventuelle oppsparte midler.

Midlene skal stå urørt i 10 år etter bestemmelsene i vergemålslovens regler om forvaltning av umyndiges midler i påvente av opprettelse av nytt forbund.

Er ikke nytt forbund stiftet innen utgangen av denne tid, tilfaller midlene det formål som ble besluttet i Generalforsamlingen som endelig oppløste NTF.

 

--

Vedtatt av Generalforsamlingen 05.06.99. Revidert av Representantskapet 28.10.99 og Generalforsamlingen 03.06.00, 31.05.03, 22.05.04, 02.06.07, 13.06.09, 12.06.10, 18.06.11, 09.06.2012, 07.06.2014 og 25.05.2019.

 

Sist oppdatert 19.07.2019