Reklamasjonsnemnda for takstmenn

Formålet med Reklamasjonsnemnda for takstmenn er å gi forbrukere en rimelig og rask klageadgang. Nemnda skal arbeide fritt og uavhengig av særinteresser, og gir rådgivende uttalelser.

Klagenemnda for takstmenn er et lavterskel tvisteløsningsorgan etablert i samarbeid mellom Forbrukerrådet og Norsk takst. 

Nemnda behandler klager på en takstmanns arbeid og opptreden i forbindelse med takseringsoppdrag knyttet til boliger og fritidshus. Klageren må ha rettslig interesse i oppdraget, men må nødvendigvis ikke være oppdragsgiver. Nemnda behandler i utgangspunktet bare saker hvor forbruker på forhånd har reklamert/klaget skriftlig til takstmannen uten at tvisten er løst.

Saksbehandling

Sakene forberedes for nemnda av sekretariatet, som sørger for at partene får uttalt seg i forbindelse med saken før den går til behandling.


Klagenemnda for takstmenn har et eget sekretariat. Forbruker som ønsker sin klage behandlet av nemnda, må sende klage elektronisk på denne siden eller skriftlig til klagenemndas sekretariat. Klageren må gjøre rede for de grunner klagen bygger på, og legge frem sine bevis og andre relevante dokumenter.

www.takstklagenemnd.no 

Sist oppdatert 22.07.2019