Viktige stortingsvedtak i arbeidet for tryggere bolighandel

En rekke forslag for å gjøre bolighandelen tryggere er nå behandlet i Stortinget. Det ble fattet vedtak som gir klare føringer for Regjeringens videre arbeid på området og for takstmenns rolle i boligomsetningen.

Forslagene var fremmet av fire representanter fra Kristelig Folkeparti, og adresserte mange av de grunnleggende svakhetene ved dagens bolighandel som blant annet Norges Takseringsforbund har påpekt i lang tid.

Sentralt i dette står forbrukernes vanskeligheter med å få vite den faktiske tilstanden på boligen man kjøper, behovet for mekanismer som sikrer gode verdivurderinger og nødvendigheten av klare og enkle mekanismer for å kunne fremme krav når feil og mangler avdekkes.

Disse forslagene fikk enstemmig tilslutning:

  • Stortinget ber regjeringen utrede en omlegging av forsikringsordningene i bolighandelen, der hovedprinsippet er at den som skal ha fordel av utbetalingen (boligkjøper), også er den som velger forsikringsselskap, forsikringens dekningsområder og vilkår ut over minimumsvilkår.

  • Stortinget ber regjeringen om å fremme forslag for Stortinget som sikrer at kravet til vesentlighet ved reklamasjoner utformes slik at stigende priser på tomter og boliger ikke automatisk forringer boligkjøperes reklamasjonsmuligheter.

  • Stortinget ber regjeringen vurdere insentiver i regelverket rundt bolighandelen som kan øke bruken av felles, standardiserte tilstandsrapporter ved bolighandelen, slik at selgeres og kjøperes forventninger avklares bedre i en tidlig fase og reklamasjoner kan unngås.

  • Stortinget ber regjeringen vurdere å innføre en autorisasjonsordning for takstmenn og sikre takstmannens uavhengighet, rolle og tillit i bolighandelen og ved reklamasjoner.

  • Stortinget ber regjeringen vurdere å gjeninnføre boligkjøpernes adgang til å få en markedsvurdering utført av takstmannen til støtte for sin kjøpsvurdering.

  • Stortinget ber regjeringen sikre boligkjøpernes behov for mer tid i bolighandelen gjennom forskriftene til eiendomsmeglingsloven eller ved å fremme forslag for Stortinget om endringer i avhendingsloven.


Et forslag fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti om at «Stortinget ber regjeringen vurdere å fjerne selgers rett til å utbedre mangler etter avhendingsloven § 4-10, og fremme forslag til Stortinget om dette», ble vedtatt mot regjeringspartienes stemmer.

– Behandlingen i Stortinget viste at behovet for reguleringer som kan gi tryggere bolighandel for alvor er kommet på kartet, og at det finnes et politisk engasjement på forbrukernes vegne. Vi er svært fornøyd med at mange av de hensynene vi har spilt inn er blitt tillagt vekt, sier Ottar M. Skare, President i Norges Takseringsforbund.

Han understreker samtidig at vedtakene kun er et skritt på veien mot ønskede endringer.

– Regjeringen har fått en marsjordre, men vurderinger og utredninger kan ta tid. NTF kommer også i denne runden til å være en aktiv og tydelig premissgiver.

Sist oppdatert 01.11.2021