Nytt verktøy for bedre språk

En ny språkveileder blir nå tilgjengelig for norske takstmenn. Hensikten er å bidra til at rapportene blir klarere og mer forståelige for folk flest.

Det er Norsk takst og Norges Eiendomsakademi som sammen står bak den nye veilederen, som vil inngå i bransjens nettbaserte kurs i rapportskriving. Tittelen er «Skriv klart». Innholdet tar for seg temaer som struktur, oppbygging, leservennlighet og valg av uttrykksmåter.

Språkkonsulent Aage Rognsaa har hatt det faglige ansvaret for det nye hjelpemiddelet. Han har i mange år holdt skrivekurs for studenter, organisasjoner, næringsliv og offentlige etater, og holder også kurs i rapportskriving for medlemmer i Norsk takst.

– Litt av problemet for bransjen har bestått i at det ikke har vært stilt klare krav til den språklige kvaliteten i rapportene. Nå blir dette tydeligere, fordi ønsket om å oppnå kvalitetsheving er godt forankret i organisasjonens ledelse. Det gir grunn til optimisme, sier Rognsaa.

Fagspråket har fallgruver

Han mener det hittil har vært en uheldig skriftkultur i bransjen, kjennetegnet ved blant annet mye fagspråk, uryddig struktur og intern sjargong.

– Som en del andre eksperter har takstmenn lett for å bli offer for det vi kan kalle kunnskapsforbannelsen, som betyr at man ikke helt klarer å sette seg i mottakers sted og ta høyde for at vanlige lesere mangler den fagkunnskapen man selv har.

På den måten utvikler bransjer sin egen stil, og et slags stammespråk som fester seg ved at man tar etter hverandre kolleger imellom, påpeker Rognsaa.

Nå skal takstmenn lære å skrive klarspråk – en skrivemåte der leserens behov står i sentrum. Klarspråk har lenge vært stilt som krav til tekster fra saksbehandlere i det offentlige, der skrivemåten tidligere har vært sterkt preget av byråkratspråk. Nå er det takstmennenes tur.

På nettkurset i rapportskriving får deltakerne også mulighet til å se eksempler på mønsterrapporter. Der er de språklige utfordringene både i verditakster og tilstandsrapporter særdeles godt løst.

Klart språk har høy prioritet

Språkoffensiven kommer samtidig som aktørene i eiendomsmarkedet skal tilpasse seg nye regler knyttet til boligsalg. Å gripe fatt i utfordringene knyttet til godt og forbrukervennlig språk er derfor spesielt viktig akkurat nå, påpeker Are Andenæs Huser, administrerende direktør i Norsk takst.

– Endringene i Avhendingsloven, og særlig bestemmelsen om at selger ikke lenger kan ta forbehold om at boligen «selges som den er», innebærer økte krav til god, forståelig og dokumentert informasjon om tilstanden.

Både politikerne og forbrukerorganisasjonene har pekt på takstbransjens ansvar for å bidra til dette.

– Disse forventningene må både bransjen samlet og hver enkelt takstmann levere på. Språk og kommunikasjon er et viktig element i dette, og er et område som vil ha høy prioritet fremover, sier Are Andenæs Huser.

Sist oppdatert 01.11.2021