Regjeringen sender ny forskrift på høring

Regjeringen vil ha nye bestemmelser om offentlig godkjente tilstandsrapporter fra offentlig godkjente takstmenn. Forslaget innebærer en betydelig endring av norsk bolighandel og en historisk anerkjennelse av takstfagets betydning for trygg boligomsetning. Dette er slutten på 15 år med arbeid overfor Regjeringen og Stortinget med det mål å få til en tryggere bolighandel basert på bedre informasjon og styrking av takstmannens rolle i boligomsetningen.

Stortinget vedtok i mai 2019 endringer i Avhendingsloven. Forslaget til ny forskrift er nå klar fra Regjeringens side, og sendes på høring. Basert på høringssvarene vil det komme en endelig forskrift som forventes å tre i kraft 01.01.2021.

Som ventet understreker Regjeringen behovet for tilstandsrapporter av høy kvalitet gjennom en offentlig godkjenning. Også kravene til den bygningssakkyndiges utdanning og kvalifikasjoner vil bli kontrollert av det offentlige. Regjeringens forslag innebærer ikke en plikt til å innhente tilstandsrapport, men selger får et tydelig ansvar overfor kjøper om tilstandsrapport ikke er gjennomført.

– Vurdert opp mot våre ønsker om en tryggere bolighandel, økt bruk av grundige tilstandsrapporter og anerkjennelse av takstfagets betydning, er dette en historisk endring av bolighandelen i Norge. Det er all grunn til å være fornøyd fra takstbransjens side sier Sture J. Pettersen, President i Norsk takst.

Et lovregulert og beskyttet yrke gjennom egen fagutdanning

Regjeringen vil innføre et lovregulert yrke som sakkyndig på tilstandsrapportering, med minimum utdannelse som fagskoleingeniør (120 studiepoeng) og to års relevant praksis. Høringsnotatet foreslår en overgangsordning på fem år, for at takstmenn (bygningssakkyndige) som i dag ikke har tilstrekkelig utdanning, skal kunne fortsette sitt virke mens de opparbeider seg nødvendig kompetanse. Norsk Takst vil igangsette et arbeid for å se hvordan dette kan håndteres på en mest mulig effektiv og praktisk måte overfor våre medlemmer.

Regjeringen foreslår at de bygningssakkyndige skal være registrert i et offentlig register for å kunne lage godkjente tilstandsrapporter, slik at forbrukerne enkelt kan finne frem til kvalifiserte takstmenn.

– Vi har stått i en situasjon der faget og bransjen var i ferd med å svekkes i boligomsetningen. Nå er dette snudd til en styrket rolle for takstfaget. Fremover blir det viktig å lage gode overgangsløsninger og legge til rette for et smidig utdanningstilbud. Det skal vi klare i fellesskap sier Are Andenæs Huser, administrerende direktør i Norsk takst.

Høringsfristen er satt til 10. mai og forskriften skal forventes å tre i kraft 01.01.2021. Regjeringen ber om innspill på mange områder, og vi er allerede i en tett dialog med Regjeringen, og Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet om de praktiske sider ved etableringen av forskriften.

Norsk takst vil holde våre medlemmer orientert og kommer snarlig tilbake med en sammenfattende vurdering.

Sist oppdatert 01.11.2021