Minus for el-anlegg og brannvarsling

Det elektriske anlegget og systemene for brannvarsling er sjekkpunktene som trekker mest ned når takstmenn vurderer tilstanden på norske gårdsbruk, viser en ny undersøkelse.

På en skala der én er svært dårlig og fem betyr svært godt, mener 42 prosent av takstmennene at brannvarslingen på brukene bør ha bunnkarakterene én eller to. Bare 24 prosent bedømmer tilstanden til å ligge i motsatt ende av skalaen, og gir fire eller fem. De øvrige setter en treer.

Undersøkelsen er utført blant landbrukstakstmennene i bransjeorganisasjonen Norsk takst, og er basert på deres egen erfaring fra befaringer.

– Det er naturlig at vurderingene spriker en del. De siste årene har landbruksnæringen selv gjort mye for å styrke brannsikkerheten, men tilstanden varierer nok foreløpig ganske mye, så det er viktig at det forebyggende arbeidet fortsetter, sier Espen Fuglesang, fagdirektør i Norsk takst.

30 prosent av takstmennene gir karakteren to for gårdens el-anlegg. Kun 19 prosent velger fire eller fem. Resten setter tre.

Styrket el-kontroll

Grundig kontroll av el-anlegg med varmesøkende kamera fases inn i rutinene ved stadig flere bruk. Dette bidrar sterkt til å forebygge brann, ifølge Linda Stubsjøen, bransjeansvarlig i Landkreditt Forsikring og selskapets representant i samarbeidsorganet Landbrukets Brannvernkomité (LBK).

– Siden 2014 har over 10 000 gårdsbruk hatt slike kontroller. Mange farlige feil er oppdaget og utbedret. Statistikken for brann i driftsbygninger viser gledelig nedgang. Samtidig er takstbransjens observasjoner en påminnelse om at det forebyggende arbeidet må fortsette, sier Stubsjøen.

Driftsbygninger med husdyr skal ifølge gjeldende regler også ha automatiske brannvarslingsanlegg.

– Varslingssystemet må sørge for at alarmen når frem til noen som vet hva som skal gjøres. Stadig flere kobler varslingen opp mot en ringefunksjon, som gir automatisk beskjed til bonden og andre nøkkelpersoner. Denne teknologien innebærer en klar styrking av brannberedskapen på gården.

Høy ulykkesrisiko

I undersøkelsen fra Norsk takst er brannvarsling og el-anlegg sjekkpunktene der gårdens tilstand kommer dårligst ut, men også bedømmelsen av generell ulykkesrisiko lander på den svake siden.

Når gårdens driftssystemer og rutiner, HMS-bevissthet samt tiltak for å unngå personskader og brann legges til grunn, mener 23 prosent av landbrukstakstmennene at tilstanden knyttet til generell ulykkesrisiko bør settes til to. Ytterligere fire prosent går helt ned til én.

– For bygningsmassen mener syv av ti takstmenn at tilstanden er midt på treet, men det er verdt å merke seg at 18 prosent gir karakteren to. Det rimer godt med vårt generelle inntrykk av at det er et betydelig vedlikeholdsetterslep i landbruket, sier Espen Fuglesang.

Best tilstandsvurdering gir takstmennene for maskiner og utstyr samt systemer og arealer for husdyrdrift. Også her velger flertallet å sette tre, men på begge disse sjekkpunktene velger en drøy tredjedel å dele ut toppkarakterene fire og fem.

Sist oppdatert 01.11.2021