Må ta tap når skaden rammer

Mange boligeiere er for dårlig sikret mot skader på hjem og verdier, ifølge en ny undersøkelse. Takstmenn ser jevnlig eksempler på underforsikring og manglende dekning.

I en fersk undersøkelse blant skadetakstmenn i bransjeorganisasjonen Norsk takst oppgir tre av ti at de ved skadeoppgjør jevnlig eller ofte opplever at folk er underforsikret eller mangler dekning.

– Dette kan for eksempel gjelde ved skader på uthus og mindre bygg som finnes i tillegg til hovedhuset, eller tilbygg som er oppført i ettertid, sier Sture J. Pettersen, president i Norsk takst.

Han mener også at mange kan ha behov for tilleggsdekning mot for eksempel sopp og råte uten å være klar over det.

– Slike skader utvikler seg over lang tid, mens forsikringsdekningen bare gjelder innenfor den tiden bygningen har vært forsikret i det aktuelle selskapet. Ved bytte av selskap kan man risikere avkortning, dersom man ikke har gardert seg. Generelt ser vi en dreining i retning av at flere typer skader forutsetter separate tilleggsdekninger.

Undervurderer egne verdier

Pettersen jobber selv med skadetaksering i selskapet Takstforum Nord, og ser jevnlig at forsikringstakere har undervurdert verdien av eget innbo og løsøre. Mange er heller ikke bevisste når det gjelder forskjellen mellom forsikringer basert på henholdsvis fullverdi og førsterisiko.

– Hvis bygg eller innbo er forsikret med førsterisiko, gjelder forsikringen bare opp til avtalt beløp, selv om dette ikke er nok til å dekke hele skaden. Å oppdage dette i ettertid kan bli en kostbar erfaring. Det å shoppe forsikring uten å være god på vilkår er i det hele tatt en risikosport, sier han.

Svarene viser også at mange nordmenn er dårlig forberedt på å måtte dokumentere hva tingene deres er verdt.

– Tre fjerdedeler av skadetakstmennene oppgir at de jevnlig eller ofte ser eksempler på dette. Bilder, kvitteringer og annen dokumentasjon kan vise seg avgjørende ved et forsikringsoppgjør hvis noe går tapt eller skades, sier Sture J. Pettersen.

Avslører svindelforsøk

Blant dem som får takstmannen på besøk etter en skade, er det også en del som prøver å oppnå erstatning på uriktig grunnlag.

– Mer enn tre av ti skadetakstmenn svarer at de jevnlig eller ofte ser at skadelidte åpenbart forsøker seg på svindel ved å blåse opp verdier eller plusse på ikke-eksisterende gjenstander, sier Sture J. Pettersen
Seks av ti takstmenn opplever bare sjelden at dette er tilfellet, men det er mindre enn én av ti som aldri ser slike situasjoner.

– Undersøkelsen viser at skadetaksering både er en samfunnsnyttig og krevende oppgave. Her møter ekspertene våre folk som står midt i en vanskelig situasjon, med uavklarte konsekvenser for egen økonomi. Det krever både faglig integritet og menneskelig forståelse, sier Pettersen.

Kontaktperson:
Sture J. Pettersen, president i Norsk takst, telefon 958 47 879

Sist oppdatert 01.11.2021