Stortinget vedtar nye boligsalgsregler

Regjeringspartiene støtter i all hovedsak de foreslåtte endringene i Avhendingsloven, viser dagens innstilling fra Kommunal- og forvaltningskomiteen. Stortinget ventes å fatte vedtak 16. mai.

– Den politiske avklaringen innebærer en stor seier for forbrukerne, men betyr også en svært viktig anerkjennelse av takstfagets betydning for å oppnå en trygg bolighandel, sier Are Andenæs Huser, administrerende direktør i Norsk takst.

Takstbransjen har sammen med blant annet Forbrukerrådet og Huseiernes Landsforbund støttet de endringsforslagene Regjeringen fremmet i fjor høst.

- Takstbransjen stiller seg bak de varslede endringene, og vil ta sin del av ansvaret for at resultatet skal bli positivt for alle parter.

Etter komitebehandlingen er det klart at proposisjonen får regjeringspartienes støtte i Stortinget.

Forbud mot forbehold
Komiteens flertall, bestående av Ap, SV og Sp, ber riktig nok Regjeringen sette ned et nytt lovutvalg, for å se endringene i sammenheng med eierseksjonsloven og borettslagsloven, men i Stortinget vil de fire, borgerlige regjeringspartiene utgjøre flertallet. Derfor synes det sikkert at de foreslåtte endringene i Avhendingsloven blir vedtatt 16. mai.

Den viktigste endringen vil bli at selger ikke lenger kan ta forbehold om at boligen «selges som den er», men må dokumentere tilstanden.

– Gjennom forbud mot salg med ansvarsbegrensning, sikrer loven at selgere må legge til rette for at mest mulig informasjon kommer frem. Dette vil innebære et sterkt insentiv for å innhente gode tilstandsrapporter laget av kompetente takstmenn, slik at eventuelle feil og mangler avdekkes og beskrives, sier Huser.

Autorisasjonsordning kommer
Komiteens medlemmer fra regjeringspartiene støtter også forslaget om å gi hjemmel til å regulere krav til tilstandsrapportene og de bygningssakkyndige.

I tillegg bidrar SV sammen med de borgerlige til at det blir solid støtte også til innføring av en autorisasjonsordning for bygningssakkyndige, for å sikre tilstrekkelig fagkompetanse og motvirke uheldige bindinger i bransjen.

– Dette er punkter som vi også fra takstbransjens side har understreket betydningen av, og vi er veldig godt fornøyd med at politikerne har sett betydningen av at dette nå blir regulert.

Arealavvik som mangel
Når det gjelder arealavvik foreslås innføring av et slingringsmonn på to prosent, men likevel slik at kun avvik i hele måleenheter, som regel kvadratmeter, regnes som et arealavvik.

Større avvik enn to prosent, men minst én kvadratmeter, vil utgjøre en mangel.

– Det er fortsatt enkelte uklarheter som må finne sin løsning, men alt i alt mener vi at endringene som nå kommer er godt tilpasset behovet for å dempe konfliktnivået i bolighandelen, og redusere antall forbrukerklager etter kjøp, sier Huser.

Reguleres i forskrift
Når innstillingen fra Høyre, Frp og Venstre vedtas som lovendringer i Stortinget, vil departementet gå i gang med å utarbeide konkrete forskrifter. Det vil også bli utarbeidet retningslinjer for en overgangsordning for takstmenn. Stortinget vil ventelig ønske at lovendringene ikke skal tre i kraft før forskriftene er klare og overgangsordningen ferdig gjennomført.

Bestemmelsene om tilstandsrapporter og innholdet i disse, er blant forholdene som skal reguleres i forskrift.

– Arbeidet med å utarbeide slike forskrifter har i praksis startet, og Norsk takst gir innspill til departementet om dette, sier Are Andenæs Huser.

Link til instillingen

Sist oppdatert 01.11.2021