God skadetaksering gir høy samfunnsverdi

Betydningen av god skadetaksering må løftes tydeligere frem, mener Sture J. Pettersen, president i Norsk takst. I tiden fremover blir det en prioritert oppgave for organisasjonen å synliggjøre situasjonen på fagområdet, og peke på de utfordringene som alle berørte bransjer må stå sammen om å løse.

Denne uken sender Norsk takst ut en spørreundersøkelse til organisasjonens skadetakstmenn, for å få oppdatert kunnskap blant annet om deres arbeidssituasjon, opplevelse av samarbeid med andre bransjer og utviklingen i oppdragsmengde.

– Svarene blir viktige både i forbindelse med nært forestående begivenheter og i det langsiktige utviklings- og informasjonsarbeidet vårt, sier Pettersen.

Allerede 15. november møter Norsk takst Naturskadepoolen og Skadeutvalget, og 6. og 7. desember går årets store skadekonferanse av stabelen på Lillestrøm. Resultatene fra undersøkelsen er viktig bakgrunnsinformasjon i begge disse sammenhengene.

– Faglig sett er det mange forhold som peker i retning av å tillegge arbeidet med skadetaksering økt vekt. Ikke minst vet vi at vær- og klimaendringer vil føre til stadig hyppigere og trolig mer omfattende naturskader enn vi har vært vant til. Dette stiller krav til både beredskap og rask innsats ved behov, og her har våre skadetakstmenn en helt sentral funksjon. Vi ser også at rask teknologiutvikling skaper endringer på områdene kjøretøyer, skip og anleggsmaskiner, og disse endringene har også konsekvenser for fremtidens skadebilde. Samtidig må vi være raskt ute med å forstå og å vurdere konsekvensene av helt nye utfordringer. Tiltakende problemer med skadedyr er et eksempel på dette, sier Pettersen.

Allikevel har mange skadetakstmenn opplevd en utfordrende arbeidssituasjon de senere årene.

– Dialogen med de øvrige bransjene vi møter i forbindelse med skadetaksering kan nok med fordel bli enda bedre. Samarbeidsflatene mot for eksempel forsikringsbransjen og skadesaneringsselskapene er avgjørende, og som bransjeorganisasjon er det viktig for oss å ha god førstehånds kunnskap om situasjonen. Det håper vi å få gjennom spørreundersøkelsen. I neste omgang ser i for oss at Norsk takst kan spille en enda mer aktiv og brobyggende rolle på dette feltet. Det vil alle parter tjene på, både takstmenn, forsikringsbransjen, offentlige myndigheter og ikke minst skadelidte.

Sist oppdatert 01.11.2021