Et stort steg nærmere trygg bolighandel

Regjeringen foreslår endringer i avhendingsloven, og anbefalingene fra Norsk takst har blitt lyttet til. Nå blir det tryggere å handle bolig, mener administrerende direktør Are Andenæs Huser.

– Dagens nyhet fra Regjeringen er en ekte førjulsgave til norske forbrukere, og et gledelig gjennomslag for alle som i mange år har jobbet for tryggere bolighandel, sier Huser.


Etter tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet har Regjeringen behandlet en proposisjon om endringer i Avhendingsloven, og denne er i dag behandlet i Statsråd. Som begrunnelse for endringene har justisminister Tor Mikkel Wara pekt på behovene for å skape større forutsigbarhet og trygghet, å gjøre lovverket enklere samt å få ned konfliktnivået.

Regjeringen understreker viktigheten av at informasjonen i boligsalget er av høy kvalitet, og legger til rette for et tydelig regelverk om hvilke opplysninger som skal være med i en godkjent tilstandsrapport, og hvilken utdanning og kompetanse som kreves hos takstmennene.

Endringene innebærer at det ikke lenger blir tillatt å selge en bolig med forbeholdet «som den er». Dermed kan ikke selgeren fraskrive seg ansvar, men får isteden en sterkere motivasjon til å fremlegge så god og fyldig boliginformasjon som mulig.

I sammenheng med fjerningen av «som den er» -forbeholdet, foreslås det å innføre en egenandel på kr. 10.000,- for kjøper, noe som i praksis innebærer en nedre mangelsgrense. Det vil samtidig bli presisert i loven at kjøper av en brukt bolig ikke skal kunne forvente at den er perfekt.

– Grensen på 10000 kroner er nok lavere enn de fleste hadde regnet med. Det viktigste ved lovendringen er allikevel prinsippene om ansvarsendring. Som en konsekvens av dette vil også behovet for dokumentasjon i form av grundige takstrapporter øke, sier Huser.

Proposisjonen har også en egen bestemmelse om innendørs arealavvik som vil skjerpe kravene til takstmannen, men som vil gjøre behandlingen av arealavvikssaker forutberegnlig og mindre konfliktfylt.

Lovforslaget får i utgangspunktet full tilslutning fra Norsk takst.

– Vi må ta forbehold om at detaljene må studeres nærmere, men prinsipielt synes Regjeringens tilnærming å være konstruktiv og godt tilpasset den situasjonen vi fra vår side har beskrevet i lang tid, så dette er vi også fra styrets side svært tilfreds med, sier Sture J. Pettersen, president i Norsk takst.

Tryggere bolighandel har vært en fanesak for takstbransjen i en årrekke, og Norsk takst har nedlagt stort arbeid i dialogen med politikere, myndigheter og andre aktører knyttet til boligomsetningen. Vi har samarbeidet med Huseiernes landsforbund, Forbrukerrådet og Norges Eiendomsmeglerforbund om felles høringssvar og innspill til regjeringen.

– Dette har hatt høy prioritet hos oss i lang tid. Derfor er det gledelig at vi har nådd frem, og fått tydelige bekreftelser på takstfagets betydning. Samtidig er det viktig å huske at det nå også vil bli forventet enda mer av oss enn hittil, og som bransje må vi levere på den marsjordren politikerne har gitt, sier Pettersen.

Lovforslaget fremmes nå for Stortinget, der det har gode forutsetninger for å bli vedtatt.

Sist oppdatert 01.11.2021