Endelig kommer lovendringene

Forskriftene knyttet til de varslede endringene i Avhendingsloven er i dag offentliggjort. Et stort steg videre mot trygg bolighandel, mener Norsk takst.

I 2019 vedtok Stortinget en rekke endringer i Avhendingsloven. Samtidig ble Kommunal- og moderniseringsdepartementet gitt hjemmel til å utforme konkrete forskrifter. Disse har vært ute på høring, og etter gjennomgang av svarene har regjeringen trukket sine konklusjoner.

Dagens vedtak innebærer at de varslede endringene bekreftes. Ikrafttredelsen vil skje fra 1. januar 2022.

– Denne saken har stått høyt på vår dagsorden i mer enn 10 år. Vi er svært glade for at den nå blir avsluttet på en god måte for forbrukerne, og at takstfagets betydning for å oppnå en trygg bolighandel anerkjennes, sier Sture J. Pettersen, president i Norsk takst.

Den viktigste endringen blir at selger ikke kan ta forbehold om at boligen «selges som den er», men må dokumentere tilstanden. Det gir et sterkt insentiv for å innhente gode tilstandsrapporter laget av kompetente takstmenn.

Klare til å levere

Organisasjonen er svært fornøyd med at også tilstandsrapportene nå reguleres på en grundig måte, og at de bygningssakkyndiges rolle som uavhengige lovfestes gjennom forskriften. Det var forventet at forskriften også ville stille nye krav om faglige kvalifikasjoner, men regjeringen uttaler at det ikke finns dokumentasjon på at det er nødvendig å stille slike krav til bransjen.

– Vi setter pris på tilliten myndighetene viser oss. Gjennom våre sertifiseringsordninger vil Norsk takst også fremover være garantist for faglig kvalifiserte og uavhengige takstmann. Samtidig illustrerer de nye bestemmelsene hvor viktig det er for takstmenn å ha en sterk organisasjon i ryggen, sier Pettersen.

Gjennom sertifiseringene har allerede Norsk takst kvalifikasjonskrav som ligger tett opp til den nye forskriften, og vil være klare til å levere på dette innen ikrafttredelsen.

Norsk takst har vært aktiv i hele prosessen fra start til mål. Basert på dialog og rådslag med medlemmene har det vært inngitt høringssvar i alle runder. I tillegg har organisasjonen gitt en rekke innspill i kontakten med politikere og myndigheter.

– Jeg vil gjerne takke alle medlemmer som har vært aktive og har engasjert seg. Det har betydd mye for at takstbransjen har kunnet være en tydelig og kvalifisert bidragsyter i dette viktige arbeidet, sier Are Andenæs Huser, administrerende direktør i Norsk takst.

På kartet siden 2007


Veien frem mot et endelig vedtak har vært lang, og krevd mye tid og ressurser.

– Det startet med oppnevningen av Takstlovutvalget, som i 2007 fikk i oppdrag å legge frem forslag til regelverk som sikrer at det foreligger relevant informasjon ved markedsføring og salg av boliger, sier Huser.

Dette utvalget la frem sin rapport i 2009. Her ble det foreslått en rekke tiltak, blant annet at bygningssakkyndiges kompetanse og innholdet i en tilstandsrapport bør reguleres gjennom forskrift.

– Forslagene var på høring i flere omganger før regjeringen til sist la frem sin proposisjon. Resultatet vil gi et mer solid og sikkert fundament for en uavhengig og kompetent takstbransje, sier Huser.

Kontaktinformasjon

President Sture J. Pettersen, 958 47 879

Adm. direktør Are A. Huser, 982 08 121

Sist oppdatert 01.11.2021